รายงานผู้ป่วยเด็ก Marfan Syndrome และ Deep Vein Thrombosis และ Acute myeloid leukemia

ผู้แต่ง

  • ภคิน กวักเพฑูรย์ สำนักงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
  • สุอร ชัยนันท์สมิตย์ สำนักงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
  • อำนวยพร อภิรักษากร สำนักงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
  • สุพัตรา สมจิตต์ สำนักงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

คำสำคัญ:

ภาวะมเลือดอุดต้น, มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์, ภาวะลิ่มเลือดอุดต้น

บทคัดย่อ

รายงานนี้นำเสนอ ผู้ป่วยเด็กหญิงไทย อายุ 9 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยมาร์แฟนซินโดรมครั้งแรก ที่มาด้วยภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำและมะเร็งเมีดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์จากการทบทวนวรรณกรรม มีการรายงานผู้ป่วยมาร์แเฟนชินโดรมที่ได้รับการวินิฉัยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
ชนิดไมอิลอยด์ แต่ยังหลักฐานไม่เพียงพอที่จะหาความเชื่อมโยงระหว่าง 2 โรคนี้รายงานนี้เป็นรายงานแรกที่ผู้ป่วยมาร์แฟนชินโดรมมาด้วย ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์

Downloads

Download data is not yet available.

References

Trachoo O. Diagnosis and Management of Marfan Syndrome. Rama Med J. 2014;37:209-18.

Judge DP, Dietz HC. Marfan’s Syndrome. Lancet. 2005; 366:1965–76.

Wiangnon S, Veerakul G, Nuchprayoon I, et al. Childhood cancer incidence and survival 2003-2005, Thailand: study from the Thai Pediatric Oncology Group. Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12:2215-20.

Redner A, Kessel R. Lanzkowsky manual of pediatric hematology and oncology. 6th ed. London: Elsevier, 2016:390-406.

Hoppe C, Matsunaga A. Pediatric thrombosis. Pediatr Clin North Am. 2002;49:1257-83.

Chuansumrit A, Jarutwachirakul W, Sasanakul W, Rurgkhum S, Tardtong P, Hathirat P. Prevalence of Factor V Leiden in Thai Blood Donors. J Med Assoc Thai. 2001;84:489-93.

Colan SD, McElhinney DB, Crawford EC, Keane JF, Lock JE. Validation and re-evaluation of a discriminant model predicting anatomic suitability for biventricular repair in neonates with aortic stenosis. J Am Coll Cardiol. 2006;47: 1858-65.

Treatment protocol for low risk acute myeloidleukemia [ThaiPOG-AML-1301] in National protocol for the treatment of childhood cancers 2016. Bangkok, Thailand: ThaiPOG; 2016

Hsu C, Wang J, Liao W, et al. Association between malignancies and Marfan Syndrome: a population-based, nested case–control study in Taiwan. BMJ Open. 2017;7:e017243.

Sharief N, Kingston JE, Wright VM, Costeloe K. Acute leukemia in an infant with Marfan’s Syndrome: a case report. PediatrHematol Oncol. 1991; 8:323-7.

Lee JJ, Kim HJ, Chung IJ, et al. A case of Marfan Syndrome with acute monoblastic leukemia. Korean J Intern Med. 1998; 13:140-2.

Demir C, Bay A, Dilek I, Oner AF. Acute myeloblastic leukemia - associated Marfan Syndrome and Davidoff - Dyke - Masson Syndrome. Turk J Hematol. 2008; 25: 198-200.

Mehrvarz S, Hamrah H, Golmoradi M. Acute Myeloblastic leukemia and Marfan Syndrome: A Case Report and Literature Review. Int J Med Invest. 2018; 7:64-67.

John EH, George AS, Thaddeus EK, Edward R. Hypercoagulability in a patient with Marfan Syndrome. J Med Genet.1991;28:349-351.

Stefano VD, Sora F, Rossi E, et al. The risk of thrombosis in patients with acute leukemia: occurrence of thrombosis at diagnosis and during treatment. JTH. 2005;3:1985-92.

Furie B, Furie BC. Mechanism of thrombosis formation. N Engl J Med. 2008; 359: 938-49

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-30