ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของคนไทย ที่มีต่อวัคซีนโควิด-19 ที่ช่วงเวลาก่อนการระบาด และกำลังระบาดระลอกที่ 3

ผู้แต่ง

  • นรกิตติ์ สุทธินรเศรษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • แพททริค รูฟโฟโล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  • ศุภิภา ศิริกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  • นรเศรษฐ์ สุทธินรเศรษฐ์ Shrewsbury International School
  • วิคเตอร์ รูฟโฟโล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • ปิยาภา สุทธินรเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ณัฐินี สุทธินรเศรษฐ์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

โควิด, วัคซีน, โควิด-19, ความรู้, ทัศนคติ, การยอมรับ

บทคัดย่อ

         การระบาดของไวรัสโควิด-19 มีผลต่อประชากรทั่วโลกทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมวัคซีนเป็นทางออกที่จะยุติการระบาดของโรค การศึกษานี้เป็นการศึกษาถึงความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับของวัคซึนโควิด-19 ที่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โดยทำการศึกษาแบบตัขวางให้ประชากรไทย
ตอบแบบสอบถามในสองช่วงเวลาคือ วันที่ 3-22 เมษายน และ 26 พฤษภาคม ถึง 14 มิถุนายน 2564โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งแรกจำนวน 2,866 คน ครั้งที่ 2 จำนวน 2513 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 26-60 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามครั้งแรกและครั้งที่ 2 มี สถานที่อยู่ โรคประจำตัว อาชีพ และวุฒิการศึกษาใกล้เคียงกัน ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน Sinovac (CoronaVac) มากที่สุด รองลงมาคือวัคซีนAstraZencca และวัคซีน Jonson & Johson ตามลำดับ (79%, 57%. และ 54% ตามลำดับ) เมื่อเทียบกับครั้งที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน Sinovac (CoronaVae) เพิ่มขึ้นถึง91%. AstraZeneca 75.3% และ Johson & Joimson 68.3% แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยมีอัตราเพิ่มขึ้นเพราะอยู่ในช่วงรณรงค์การฉีดวัดซีน ในแบบสอบถามครั้งที่ 2 มีการขึ้นทะเบียนวัคชีนเพิ่มขึ้น จึงมีคำถามเกี่ยวกับวัคซีน Modema และ Sinopharm (84.9%) มากกว่า Moderna (68.5%) ประชากรอาสาสมัครมีความรู้และเข้าใจวัคซีน Sinopham วัคซีนร้อยละ 849 และ Moderna ร้อยละ 68.5
        ความยอมรับในการฉีควัคซึนในประชากรไทยอยู่ในอัตราสูงถึงแม้แต่ในแบบทดสอบครั้งแรกมีความต้องการที่จะฉีดวัคซีนถึงร้อยละ 85 4 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 94 ในช่วงระยะเวลาที่ 2 ที่เป็นช่วงที่มีการรณรงค์การฉีดวัคซึนป้องกันโควิด-19 การศึกษาความรู้ ทัศนคติและความยอมรับในการฉีดวัคซึน จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในเชิงนโยบายที่จะทำให้แผนการให้วัคขืนในประเทศไทยประสบผลสำเร็จ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Li Q, Guan XH, Wu P, Wang XY, Zhou L, Tong YQ, et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. New Engl J Med. 2020;382(13):1199-207

Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. (JHUCCSE). (2021). จำนวนผู้ป่วยในไทย, [เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 – กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.). สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย,[เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564]. เข้าถึงได้จาก. https://www.moicovid.com/22/07/2021/uncategorized/4090/

สำนักงานสถิติแห่งชาติ(สสช) (2564). รวม 5 ผลกระทบโควิด-19 ในปี 2020, [เข้าถึงเมื่อวันที่ 27มิถุนายน 2564]. เข้าถึงได้จาก. http://www.nso.

go.th/sites/2014

WH O . C o r o n a v i r u s d i s e a s e 2 0 1 9(COVID-19). Situation Report-51, 2021[เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564]. เข้าถึงได้จาก. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-

-covid-19.pdf

รัฐบาลไทย. (2563). มาตรการโควิด-19, [เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564] เข้าถึงได้จาก. https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29344

Nature. (2021). A global survey of potentialacceptance of a COVID-19 vaccine, [เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564]. เข้าถึงได้จาก. https://www.nature.com/articles/s41591-020-1124-9

Hannah Ritchie, Esteban Ortiz-Ospina, Diana Beltekian, Edouard Mathieu, Joe Hasell, Bobbie Macdonald, Charlie Giattino, Cameron Appel, Max Roser. (2021). Coronavirus (COVID-19) Vaccinations, [เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564]. เข้าถึงได้จาก. https://ourworldindata.org/covidvaccinations

COVID-19 TRACKER (Thailand), (2564) [เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564]. เข้าถึงได้จาก https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-trackerand-

maps/countries-and-territories/thailand/

WHO validates Sinovac COVID-19 vaccine for emergency use and issues interim policy recommendations, (2564) [เข้าถึงเมื่อวันที่ 29

มิถุนายน 2564]. เข้าถึงจาก https://www.who.int/news/item/01-06-2021-who-validates-sinovaccovid-19-vaccine-for-emergency-use-and-issuesinterim-policy-recommendations

Wong MCS, Wong ELY, Huang J, Cheung AWL, Law K, Chong MKC, et al. Acceptance of the COVID-19 vaccine based on the health belief model: A population-based survey in Hong Kong. Vaccine. 2021;39:1148-56.

Reuben RC, Danladi MMA, Saleh DA, Ejembi PE. Knowledge, Attitudes and Practices Towards COVID-19: An Epidemiological Survey in North-Central Nigeria. J Community Health. 2021;46:457-70.

Sherman SM, Smith LE, Sim J, Amlot R, Cutts M, Dasch H, et al. COVID-19 vaccination intention in the UK: results from the COVID-19 vaccination acceptability study (CoVAccS), a nationally representative cross-sectional survey. Hum Vacc Immunother. 2021;17:1612-21.

Li XH, Chen L, Pan QN, Liu J, Zhang X, Yi JJ, et al. Vaccination status, acceptance, and knowledge toward a COVID-19 vaccine among healthcare workers: a cross-sectional survey in China. Hum Vaccin Immunother. 2021:1-9.

Dodd RH, Cvejic E, Bonner C, Pickles K, McCaffery KJ, Sydney Health Literacy Lab C-g. Willingness to vaccinate against COVID-19 in Australia. Lancet Infect Dis. 2021;21:318-9.

Holzmann-Littig C, Braunisch MC, Kranke P, Popp M, Seeber C, Fichtner F, et al. COVID-19 Vaccination Acceptance and Hesitancy among Healthcare Workers in Germany. Vaccines (Basel). 2021;9(7).

Goncu Ayhan S, Oluklu D, Atalay A, Menekse Beser D, Tanacan A, Moraloglu Tekin O, et al. COVID-19 vaccine acceptance in pregnant women. Int J Gynaecol Obstet. 2021;154:291-6.

Skjefte M, Ngirbabul M, Akeju O, Escudero D, Hernandez-Diaz S, Wyszynski DF, et al. COVID-19 vaccine acceptance among pregnant women and mothers of young children: results of a survey in 16 countries. Eur J Epidemiol. 2021;36:197-211.

Kelekar AK, Lucia VC, Afonso NM, Mascarenhas AK. COVID-19 vaccine acceptance and hesitancy among dental and medical students. J Am Dent Assoc. 2021;152:596-603.

Mohamed NA, Solehan HM, Mohd Rani MD, Ithnin M, Che Isahak CI. Knowledge, acceptance and perception on COVID-19 vaccine among Malaysians: A web-based survey. PLoS One. 2021;16:e0256110.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-30

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.