อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเลือดออก ในโพรงสมองของทารกเกิดก่อนกำหนด ในโรงพยาบาลอุดรธานี

ผู้แต่ง

  • มิ่งขวัญ อุปนิสากร กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี

คำสำคัญ:

เลือดออกในโพรงสมอง, ทารกเกิดก่อนกำหนด

บทคัดย่อ

บทนำ : ภาวะเลื่อดออกในโพรงสมอง (intraventricular hemorrhage, IVH) พบบ่อยในทารกแรกเกิดที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์ หรืงน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,5000 กรัม โดยอุบัติการณ์พบที่ร้อยละ20-35 ความรุนแรงจะแปรผกผันกับอายุครรภ์และน้ำหนักแรกเกิด อัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิด
ความผิดปกติทางระบบประสาทจะสูงขึ้นตามความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น โดยมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะนี้
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาถึงอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดเลือดออกในโพรงสมองในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีอายุครรภ์น้อยกว่าเท่ากับ 32 สัปดาห์ และน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าเท่ากับ1,500 กรัม ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่มกราคม พ. ศ. 2562 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2563
วิธีการศึกษา : ศึกษาข้งมูลแบบย้อนหลังเชิงพรรณนา (retrospective casc-control study)
ผลการศึกษา: ทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีอายุครรภ์น้อยกว่าเท่ากับ 32 สัปดาห์ และน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าเท่ากับ 1,500 กรัม ทั้งหมด 128 ราย พบผู้ป่วยที่มีเลือดออกในโพรงสมองทั้งหมด 50 ราย (ร้อยละ 39.1)พบเป็นเกรด I, I, II และ IV ดังนี้คื0 24 ราย (ร้อยละ 18.8 ), 18 ราย (ร้อยละ 14.1), 2 ราย (ร้อยละ 1.5), 6 ราย (ร้อยละ 4. 7) ตามลำดับ และพบผู้ป่วยที่ไม่มีเลือดออกในโพรงสมองทั้งหมด 78 ราย (ร้อยละ 60.9)พบปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการลดการเกิดเลือดออกในโพรงสมองอย่างมินัยสำคัญทางสถิติคือ completed antenatal steroid (2-0.038) และการที่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ภายใน 3 วัน (3-0.001) พบปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลต่อการเกิดเลือดออกในโพรงสมองอย่างมินัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ bypocapnia (p-0.038), hypercapnia (p-0.003), pneumothorax (p-0.000), hypotension therapy (p-0.000), severe metabolic acidosis (p-0.000), bicarbonate therapy (p-0.000), sepsis (p-=0.004) และ thrombocytopenia (p-0.000)
สรุป : อุบัติการณ์ของการเกิดเลือดออกในโพรงสมองคือ ร้อยละ 39.1 ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการลดการเกิด เลือดออกในโพรงสมองคือ completed antenatal steroid และการที่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ภายใน3 วัน ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดเลือดออกในโพรงสมอง ได้แก่ hypocapnia, hypercapnia, pncumothorax. hypotension therapy, severe metabolio acidosis, bicarbonate therapy, sepsis และ thrombocytopenia

Downloads

Download data is not yet available.

References

Yeo KT, Thomas R, Chow SS, et al. Improving incidence trends of severe intraventricular haemorrhages in preterm infants <32 weeks gestation: a cohort study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2020; 105:145.

ปัญจพร เกียรติกุลกำจร. ความจำเป็นของการตรวจคัดกรองภาวะเลือดออกในโพรงสมองทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์. วิทยานิพนธ์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด. แพทยสภา; 2554.

Stoll BJ, Hansen NI, Bell EF, et al. Trends in Care Practices, Morbidity, and Mortality of Extremely Preterm Neonates, 1993-2012. JAMA 2015; 314:1039.

Stoll BJ, Hansen NI, Bell EF, et al. Neonatal outcomes of extremely preterm infants from the NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics 2010; 126:443.

Bajwa NM, Berner M, Worley S, et al. Population based age stratified morbidities of premature infants in Switzerland. Swiss Med Wkly 2011; 141:w13212.

Al-Abdi SY, Al-Aamri MA. A Systematic Review and Meta-analysis of the Timing of Early Intraventricular Hemorrhage in Preterm Neonates: Clinical and Research Implications. J Clin Neonatol 2014; 3:76.

Inder TE, Perlman JM, Volpe JJ. Preterm Intraventricular Hemorrhage/ Posthemorrhagic hydrocephalus. In: Volpe’s Neurology of the Newborn, 6th, Volpe JJ (Ed), Elsevier, Philadelphia 2018. p.637.

Hand IL, Shellhaas RA, Milla SS, Committee on fetus and newborn, section on neurology, section on radiology. Routine Neuroimaging of the Preterm Brain. Pediatrics 2020; 146.

Guillot M, Chau V, Lemyre B. Routine imaging of the preterm neonatal brain. Paediatr Child Health 2020; 25:249.

Christian EA, Jin DL, Attenello F, et al. Trends in hospitalization of preterm infants with intraventricular hemorrhage and hydrocephalus in the United States, 2000-2010. J Neurosurg Pediatr 2016; 17:260.

Bolisetty S, Dhawan A, Abdel-Latif M, et al. Intraventricular hemorrhage and neurodevelopmental outcomes in extreme preterm infants. Pediatrics 2014; 133:55.

Soraisham AS, Singhal N, McMillan DD, et al. A multicenter study on the clinical outcome of chorioamnionitis in preterm infants. Am J Obstet Gynecol 2009; 200:372.

Altaany D, Natarajan G, Gupta D, et al. Severe Intraventricular Hemorrhage in Extremely Premature Infants: Are high Carbon Dioxide Pressure or Fluctuations the Culprit? Am J Perinatol 2015; 32:839.

Mehrabani D, Gowen CW Jr, Kopelman AE. Association of pneumothorax and hypotension with intraventricular haemorrhage. Arch Dis Child 1991; 66:48.

Zayek MM, Alrifai W, Whitehurst RM Jr, et al. Acidemia versus hypercapnia and risk for severe intraventricular hemorrhage. Am J Perinatol 2014; 31:345.

Synnes AR, Chien LY, Peliowski A, Baboolal R, Lee SK (2001) Variations in intraventricular hemorrhage incidence rates among Canadian neonatal intensive care units. J Pediatr 138:525–531.

Fanaroff AA, Fanaroff JM. Short- and longterm consequences of hypotension in ELBW infants. Semin Perinatol 2006; 30:151.

von Lindern JS, van den Bruele T, Lopriore E, Walther FJ. Thrombocytopenia in neonates and the risk of intraventricular hemorrhage: a retrospective cohort study. BMC Pediatr 2011; 11:16.

วัลภา อุดชาชน. อัตราการเกิดเลือดออกในโพรงสมองในผู้ป่วยทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, 2006;14: 90-98.

Sarkar S, Shankaran S, Barks J, et al. Outcome of Preterm Infants with Transient Cystic Periventricular Leukomalacia on Serial Cranial Imaging Up to Term Equivalent Age. J Pediatr 2018; 195:59.

Aly H, Hammad TA, Essers J, Wung JT. Is mechanical ventilation associated with intraventricular hemorrhage in preterm infants? Brain Dev 2012; 34:201.

Beltempo M, Wintermark P, Lemyre B, et al. Predictors of Severe Neurologic Injury on Ultrasound Scan of the Head and Risk Factor-based Screening for Infants Born Preterm. J Pediatr 2019; 214:27.

Bassan H, Feldman HA, Limperopoulos C, et al. Periventricular hemorrhagic infarction: risk factors and neonatal outcome. Pediatr

Neurol 2006; 35:85.

A.A.E.M van Alfen-van der Velden, J.C.W. Hopman, J.H.G.M Klaessens, et al. Effects of Rapid versus Slow Infusion of Sodium Bicarbonate on Cerebral Hemodynamics and Oxygenation in Preterm Infants. Biol Neonate 2006; 90:122-127.

Tsuji M, Saul JP, du Plessis A, et al. Cerebral intravascular oxygenation correlates with mean arterial pressure in critically ill premature infants. Pediatrics 2000; 106:625.

Gil Klinger, Itzhak Levy, Lea Sirota, et al. Outcome of early-onset sepsis in a national cohort of very low birth weight infants. Pediatrics 2010; 125:736-740.

Bierstone D, Wagenaar N, Gano DL, et al. Association of Histologic Chorioamnionitis With Perinatal Brain Injury and Early Childhood Neurodevelopmental Outcomes Among Preterm Neonates. JAMA Pediatr 2018; 172:534.

Pazandak C, Mir IN, Brown LS, Chalak LF. Placental Pathology, Cerebral Blood Flow, and Intraventricular Hemorrhage in Preterm Infants: Is There a Link? Pediatr Neurol 2020; 108:65.

Kasper DC, Mechtler TP, Böhm J, et al. In utero exposure to Ureaplasma spp. is associated with increased rate of bronchopulmonary dysplasia and intraventricular hemorrhage in preterm infants. J Perinat Med 2011; 39:331.

Durie DE, Sciscione AC, Hoffman MK, et al. Mode of delivery and outcomes in very low-birth-weight infants in the vertex presentation. Am J Perinatol 2011; 28:195.

Riskin A, Riskin-Mashiah S, Bader D, et al. Delivery mode and severe intraventricular hemorrhage in single, very low birth weight, vertex infants. Obstet Gynecol 2008; 112:21.

Islam Gamaleldin, David Harding, Dimitrios Siassakos, et al. Significant intraventricular hemorrhage is more likely in very preterm infants born by vaginal delivery: a multi-centre retrospective cohort study. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2019; 32:477-482.

Endrich O, Rimle C, Zwahlen M, et al. Asphyxia in the Newborn: Evaluating the Accuracy of ICD Coding, Clinical Diagnosis and Reimbursement: Observational study at a Swiss Tertiary Care Center on Routinely Collected Health Data from 2012-2015. PLoS One 2017; 12:1-31.

Adegoke SA, Olugbemiga AO, Bankole KP, Tinuade OA. Intraventricular hemorrhage in newborns weighing<1500g: epidemiology and short-term clinical outcome in are source-poor setting. Ann Trop Med Public Health 2014; 7:48–54.

Adams-Chapman I, Stoll BJ. Systemic inflammatory response syndrome. Semin Pediatr Infect Dis 2001; 12:5-16.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-30