ผลการรักษาและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิต ของภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ผู้แต่ง

  • พรพิมล โรจนครินทร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

คำสำคัญ:

Persistent pulmonary hypertension of newborn, outcome, mortality

บทคัดย่อ

บทนำ : ภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิดเป็นภาวะที่ทำให้ทารกมีอาการเขียวและภาวะหายใจล้มเหลว จนมีโอกาสเสียชีวิตสูงและทารกที่รอดชีวิตมักพบภาวะแทรกช้อนตามมา
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลการรักษาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วิธีการวิจัย : เป็นการศึกษาย้อนหลังเชิงวิเคราะห์ข้อมูลในผู้ป่วยทารกแรกเกิด อายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 34 สัปดาห์ ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะความดันเลือดในปอดสูงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ย้อนหลังผ่านโปรแกรมสารสนเทศและจากเวชระเบียนผู้ป่วย
ผลการศึกษา : ทารกที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูงที่เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 78 ราย เสียชีวิต 32 รายคิดเป็นการเสียชีวิตร้อยละ 41 ส่วนใหญ่คลอดโดยผ่าตัดทางหน้าท้อง 52 ราย (ร้อยละ 66.7) และคลอดในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 42 ราย (ร้อยละ 53.8 ทารกได้รับการวินิจฉัยภาวะความดันเลือด
ในปอดสูงภายใน 24 ชั่วโมงแรก 67 ราย (ร้อยละ 85.9) สาเหตุของภาวะความดันเลือดในปอดสูงที่พบบ่อยสุด คือ เกิดจากภาวะ transient tachypnea of newborn 21 ราย (ร้อยละ 26.9) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตได้แก่ ทารกที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น ค่า mximum oxygen index ที่สูง การใช้เครื่องหายใจความถี่สูงและการเกิด ventilator associated pneumonia
สรุปผลการวิจัย: ภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิดเป็นปัญหาที่ทำให้การเสียชีวิตสูง ดังนั้นการเฝ้าระวังและป้องกันปัจัยเสี่ยงที่จะนำมาสู่ภาวะความดันเลือดในปอดสูงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อที่จะลดการเสียชีวิตและลดการเกิดภาวะแทรกช้อน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Lakshminrusimha S, Mathew B, Leach CL. Pharmacologic strategies in neonatal pulmonary hypertension other than nitric oxide. Semin Perinatol 2016;40:160-73.

JainA, McNamara PJ. Persistent pulmonary hypertension of the newborn: Advances in diagnosis and treatment. Semin Fetal Neonatal Med 2015;20:262-71.

Barbara JS, Robirt MK. Respiratory tract disorders. Nelson textbook of pediatrics 17 th edition 2004; p.584-6.

Zahka KG. Cardiovascular problems of the neonate. In: Martin R, Fanaroff AA, Walsh MC, editors. Fanaroff and Martin’s Neonatal-Perinatal Medicine Disease of the fetus and infant. 9th ed. St Louis: ELSEVIER Mosby;2011.p.1269-72.

Teng RJ, Wu TJ. Persistent pulmonaryhypertension of newborn. J Formos Med Assoc 2013;112:177-84.

Ambalavanan N, Carlo W. Persistent pulmonary hypertension of the newborn (Persistent Fetal circulation). In: Kliegman R, StantonBF, St Geme JW, Schor N, editors. Nelson textbook of Pediatrics. 20th ed. Philadelphia: ELSEVIER;2016.p.860-2.

Konduri GG, Kim UO. Advance in the diagnosis and management of persistent pulmonary hypertension of the newborn. Pediatr Clin North Am 2009;56:579-600.

Satyan L, Martin K. Persistent pulmonary hypertension of newborn. NeoReviews 2015;16:e685-92.

Chotigeat U, Khorana M, Kanjanapattanakul W. Outcome of neonates with persistent pulmonary hypertension of the newborn treated with inhaled nitric oxide. J Med Assoc Thai 2002;85:800-7.

Roberts JD, Fineman JR, Morin FC, et al. Inhaled nitric oxide and persistent pulmonary hypertension of the newborn. N Engl J Med

;336:605-10.

Wessel DL, Adatia I, Van LJ, Thompson JE, Kane JW, Stark AR, et al. Improved oxygenation in a randomized trial of inhaled nitric oxide for persistent pulmonary hypertension of the newborn. Pediatrics 1997;100:e7.

Chotigeat U, Jaratwashirakul S. Inhaled iloprost for severe persistent pulmonary hypertension of the newborn. J Med Assoc Thai 2007;90:167-70.

Chotigeat U, Champrasert M, Khorana M, Sangtaweesin V, Kanjanapattanakul W. Iloprost Inhalation for the Treatment of Severe Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn, Experience at QSNICH. J Med Assoc Thai 2014;97:89-94.

Yaseen H,Darwich M,Hamdy H. IsSildenafil an Effective Therapy in the Management of Persistent Pulmonary Hypertension? Journal of Clinical Neonatology 2012;4:171-5.

McNamara P, Shivananda SP, Sahni M, D, Taddio A. Pharmacology of milrinone in neonates with persistent pulmonary hypertension of the newborn and suboptimal response to inhaled nitric oxide. Pediatr Crit Care Med 2013;14:74-84.

Bassler D, Kreutzer K, McNamara P, Kirpalani H. Milrinone for persistent pulmonary hypertension of the newborn. Cochrane Database Syst Rev:CD007802

Maneenil G,ThatrimontrichaiA,Janjindamai W, Dissaneevate S. Effect of bosentan therapy in persistent pulmonary hypertension of the newborn. Pediatrics and Neonatology 2018;59:58-64.

Ho JJ, Rasa G. Magnesium sulfate for persistent pulmonary hypertension of newborn. Cochrane ]dDatabase Syst Rev:CD005588.

Krishnan L, Souza NA, Baliga M, Treatment of severe persistent pulmonary hypertension of newborn with magnesium sulfate. Indian J Pediatr 1993;60:597-600.

พิชญาถนอมสิงห์.ผลการรักษาภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิดอายุครรภ์34 สัปดาห์ขึ้นไปในโรงพยาบาลมาราชนครราชสีมา. เวชสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา2554;35:31-43.

Nakwan N, Jain S, Kumar K, et al.AnAsian multicenter retrospective study on persistent pulmonary hypertension of the newborn : incidence, etiology, diagnosis, treatment and outcome. J Matern Fetal Neonatal Med 2018;34:1-6.

Steurer MA,Jelliffe-Pawlowski LL, Baer RJ, et al. Persistent pulmonary hypertension of the newborn in late preterm and term infants in

California. Pediatrics2017;139:e20161165.

Goldenberg RL, McClure EM. Maternal, fetal and neonatal mortality: lessons learned from historicalchanges in high income countries and their potential application to low-income countries. Matern Health Neonatol Perinatol 2015;1:3.

ชรินพร พนาอรุณวงศ์. ภาวะความดันเลือดปอดสูงในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลนครพนม.วารสารโรงพยาบาลนครพนม2561;4:5-18.

นพวรรณพงศ์โสภา. ภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี.วารสารวิชาการแพทย์เขต112560;31:49-59.

วรนาฏ จันทร์ขจร,อำ นวยพรอภิรักษากร.ผลการรักษาภาวะความดันเลือดปอดสูงในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลตติยภูมิ. วารสารกุมารเวชศาสตร์ 2563;59:131-8.

Narang A, Bhakoo ON, Nair PM, et al. Persistent pulmonary arterial hypertension of the newborn. Indian J Pediatr 1992;59:735–9.

Kinsella JP, Truog WE, Walsh WF, et al. Randomized, multicenter trial of inhaled nitric oxide and high-frequency oscillatory ventilation in severe, persistent pulmonary hypertension of the newborn. J Pediatr 1997;131:55–62.

Barrington KJ, Finer N, Pennaforte T, et al. Nitric oxide for respiratory failure in infants born at or near term. Cochrane Database Syst

Rev2017;1:CD000399.

Kinsella JP, Truog WE, Walsh WF, et al. Randomized, multicenter trial of inhaled nitric oxide and high frequency oscillatory ventilator in severe, persistent pulmonary hypertension of the newborn. J Pediatr1997;131:55-62

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.