การให้วัคซีน Yellow fever ด้วยวิธี Graded doses ในผู้ป่วยที่แพ้ไข่

ผู้แต่ง

  • วรลักษณ์ สุติรัตนชัย สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ณัฐชนัญ กลางกัลยา สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  • วศิน แมตสี่ หน่่วยวิิจััยเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
  • วัชรุตม์ กันจงกิตติพร สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิภารัตน์ มนุญากร สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

egg allergy, yellow fever vaccine

บทคัดย่อ

                  ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ไข่ถือเป็นข้อห้ามหนึ่งในการรับวัคซีน yellow fever อย่างไรก็ตามมีบางสถานการณ์ที่ผู้ปวยที่แพ้ไข่มีความจำเป็นต้องได้รับวัคชีนดังกล่าว รายงานนี้ได้นำเสนอความสำเร็จจากการให้วัคซีน yellow fever ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ไข่แบบรุนแรง เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยแพ้ไข่ที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนนี้ในอนาคต
                 ผู้ป่วยเด็กชายไทย-ในจีเรียอายุ ปี4เดือน มีประวัติแพ้ไข่แบบรุนแรง (Anaphylaxis) ตั้งแต่อายุ 10 เดือน มาปรึกษาเรื่องการรับวัคซีน yellow fever เนื่องจากต้องเดินทางไปประเทศในจีเรีย ก่อนรับวัคซีนได้ประเมินความเป็นไปได้ของการแพ้วัคซีนโดยวิธีทดสอบทางผิวหนัง พบว่าผลการทดสอบทางผิวหนังต่อวัคซีน (Intradermal test) ให้ผลบวก จึงพิจารณาให้วัคซีน yellow fever 5 ลำดับ โดยวิธีแบ่งให้ทีละน้อยและค่อยๆ เพิ่มขนาด (Graded doses) ผู้ป่วยสามารถรับวัคซีนได้สำเร็จโดยไม่เกิดผลข้างเคียงจากวัคซีน

Downloads

Download data is not yet available.

References

MartorellA,Alonso E, Boné J, et al. Position document: IgE-mediated allergy to egg protein. Allergologia et immunopathologia

; 41: 320-36.

Tan JW, Joshi P. Egg allergy: an update. Journal of paediatrics and child health 2014;50: 11-5.

Osborne NJ, Koplin JJ, Martin PE, et al. Prevalence of challenge-proven IgEmediated food allergy using populationbased sampling and predetermined challenge criteria in infants. The Journal of allergy and clinical immunology 2011; 127: 668-76.e1-2.

Chung EH. Vaccine allergies. Clinical and experimental vaccine research 2014; 3: 50-7.

Kelso JM, Mootrey GT,TsaiTF.Anaphylaxis from yellow fever vaccine. The Journal of allergy and clinical immunology 1999;103(4): 698-701.

Diseases ACoI. Red Book (2018); 2018.

Burks AW, Holgate ST, O’Hehir RE, et al. Middleton’s allergy : principles and practice. 2020.

Muñoz-Cano R, Sanchez-Lopez J, Bartra J, Valero A. Yellow fever vaccine and egg allergy: really a problem? Allergy 2010; 65:533-4.

GerhardtCMB,CastroA, PastorinoAC, et al. Safety of yellow fever vaccine administration in confirmed egg-allergic patients. Vaccine

; 38: 6539-44

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31