ข้อมูลกลุ่มประชากรและปัจจัยเสี่ยงของการพบภาวะปอดอักเสบในเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19

ผู้แต่ง

  • รพี โอภาสเสถียร กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
  • ปลอบขวัญ อึ้งชูศักดิ์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน

คำสำคัญ:

โควิิด-19, เด็ก, ปอดอักเสบ, ปัจจัยเสี่ยง

บทคัดย่อ

ความเป็นมา: นับตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในปี 2562 พบว่ามีการติดเชื้อในประชากรเด็กเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในปี 2564 ที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่กลับพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ COVID- 19 ในเด็กของประเทศไทยนั้นยังมีอยู่อย่างจำกัด
วัตถุประสงค์: เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดปอดอักเสบจากเชื้อโควิด-19
วิธีการศึกษา: การศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลังโดยการทบทวนเวชระเบียนของเด็กที่อายุน้อยกว่า 15 ปีที่ได้รับการวินิฉัยว่ามีการติดเชื้อโกวิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษกาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
ผลการศึกษา: พบว่ามีเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ในระยะเวลาที่ทำการศึกษาทั้งหมด 404 ราย ค่ามัธยฐานของอายุ คือ 8 ปี พบว่าเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อแบบมือาการร้อยละ 71 อาการนำที่พบบ่อยที่สุดคือ อาการไอพบร้อยละ 23.3 และพบว่ามีการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบร้อยละ 37.8 ความผิดปกติส่วนใหญ่ที่พบจากภาพรังสีทางทรวงอก ได้แก่ ground glass opacity (ร้อยละ 49) และ perihilar inilration (ร้อยละ 35) โดยพบว่าเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปีความเสี่ยงในการเกิดปอดอักเสบเพิ่มขึ้น 2.17 เทำ (adjusted odds ratios: 2.17,95%contidence interval: 1.42 -3.32; p <0.001)
สรุป: พบว่าส่วนใหญ่เด็กที่ติดเชื้อโดวิด-19 จะมีอาการและพบว่ามีปอคติดเชื้อได้ 1 ใน 3 โดยเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปีมีความเสี่ยงในการเกิดปอดอักเสบมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Weiss SR, Navas-Martin S. Coronavirus pathogenesis and the emerging pathogen severe acute respiratory syndrome coronavirus. Microbiology and molecular biology reviews. 2005;69(4):635-664.

Christian MD, Poutanen SM, Loutfy MR, Muller MP, Low DE. Severe acute respiratory syndrome. Clinical infectious diseases. 2004;38:1420-7.

Chan JF, Lau SK, To KK, Cheng VC, Woo PC, Yuen K-Y. Middle East respiratory syndrome coronavirus: another zoonotic betacoronavirus causing SARS-like disease. Clinical microbiology reviews. 2015;28:465-522.

World Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard [Internet] [cited 2021 December 31]. Available from:https://covid19.who.int/.

Davies NG, Abbott S, Barnard RC, et al. Estimated transmissibility and impact of SARS-CoV-2 lineage B. 1.1. 7 in England. Science. 2021;372(6538).

Alizon S, Haim-Boukobza S, Foulongne V, et al. Rapid spread of the SARS-CoV-2 Delta variant in some French regions, June 2021. Eurosurveillance. 2021;26:2100573.

Li B, Zhang S, Zhang R, Chen X, Wang Y, Zhu C. Epidemiological and clinical characteristics of COVID-19 in children: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in pediatrics. 2020;8:709.

Saatci D, Ranger TA, Garriga C, et al. Association between race and COVID-19 outcomes among 2.6 million children in England. JAMA pediatrics. 2021.

Prokop M, Van Everdingen W, van Rees Vellinga T, et al. CO-RADS: a categorical CT assessment scheme for patients suspected of having COVID-19—definition and evaluation. Radiology. 2020;296(2): E97-E104.

World Health Organization. Obesity and Overweight.[Homepage on the Internet]. 2021 [cited 2021 NOV 25]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

Bureau of Nutrition, Department of Health, Ministry of Public Health. Weight Height and Nutritional Status Interpretation in

-19-year-olds, 2020.

Maier HE, Kuan G, Saborio S, et al. Clinical spectrum of SARS-CoV-2 infection and protection from symptomatic re-infection. Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 2021.

Rathore V, Galhotra A, Pal R, Sahu KK. COVID-19 pandemic and children: a review. The Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics. 2020;25:574-85.

Patel NA. Pediatric COVID-19: Systematic review of the literature. American journal of otolaryngology. 2020;41:102573.

Parisi GF, Indolfi C, Decimo F, Leonardi S, Del Giudice MM. COVID-19 pneumonia in children: from etiology to management. Frontiers in Pediatrics. 2020;8.

Mustafa NM, Selim LA. Characterisation of COVID-19 pandemic in paediatric age group: a systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Virology. 2020;128:104395.

Patel NA. Pediatric COVID-19: Systematic review of the literature. American journal of otolaryngology. 2020;41:102573.

Guo C-X, He L, Yin J-Y, et al. Epidemiological and clinical features of pediatric COVID-19. BMC medicine. 2020;18:1-7.

Kumar R, Arora R, Bansal V, et al. Accurate prediction of COVID-19 using chest X-Ray images through deep feature learning model with SMOTE and machine learning classifiers. MedRxiv. 2020.

Yayla BCC, Özsürekçi Y, Aykaç K, Oygar PD, Gürlevik SL, İlbay S, et al. Characteristics and Management of Children with COVID-19 in Turkey. Balkan Medical Journal. 2020;37:341.

Serrano CO, Alonso E, Andrés M, et al. Pediatric chest x-ray in covid-19 infection. European Journal of Radiology. 2020;131:109236.

Chang T-H, Wu J-L, Chang L-Y. Clinical characteristics and diagnostic challenges of pediatric COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Journal of the Formosan Medical Association. 2020;119:982-9.

Chao JY, Derespina KR, Herold BC, et al. Clinical characteristics and outcomes of hospitalized and critically ill children and adolescents with coronavirus disease 2019 at a tertiary care medical center in New York City. The Journal of pediatrics. 2020;223:14-9. e2.

Shekerdemian LS, Mahmood NR, Wolfe KK, et al. Characteristics and outcomes of children with coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection admitted to US and Canadian pediatric intensive care units. JAMA pediatrics. 2020;174:868-73.

Moreno-Noguez M, Rivas-Ruiz R, RoyGarcía IA, Pacheco-Rosas DO, MorenoEspinosa S, Flores-Pulido AA. Risk factors associated with SARS-CoV-2 pneumonia in the pediatric population. Boletín médico del Hospital Infantil de México. 2021;78:251-8.

Hashemian SM, Farhadi T, Velayati AA. A review on favipiravir: the properties, function, and usefulness to treat COVID-19. Expert review of anti-infective therapy. 2021;19:1029-37.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30