Announcements

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ฉบับที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน

                 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม – มีนาคม

                 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน – กรกฎาคม