ปก

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการและการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิชาการ การศึกษา การพยาบาล การสาธารณสุข และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ เป็นเอกสารทางวิชาการที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

 

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม 2024 - มิถุนายน 2024
					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม 2024 - มิถุนายน 2024
เผยแพร่แล้ว: 2024-01-29

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ