กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ดร.พีระนันที่ จีระยิ่งมงคล - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

ดร.ประกริต รัชวัตร์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

บรรณาธิการ

ดร.จรัสศรี เพ็ชรคง - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

บรรณาธิการร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา วัฒายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร อมาตยกุล - คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม - คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดร.ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

ดร.วัลทณี นาคศรีสังข์ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

ดร.ดวงแก้ว เตชะกาญจนเวช - ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านลีลาวดีโฮมแคร์ นนทบุรี

ฝ่ายจัดการวารสาร

นางสาวพลอยประกาย ฉลาดล้น - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

นางรุจา แก้วเมืองฝาง - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

นางสาวพรประภา สุขผล - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช