เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารวิชาการและการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิชาการ การศึกษา การพยาบาล การสาธารณสุข และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ เป็นเอกสารทางวิชาการที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนําเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัยทีมี คุณภาพ ครอบคลุมเนื่อหาด้านวิชาการ การศึกษา การพยาบาล การสาธารณสุข และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดการวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนําไป ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงปฏิบัติได้

2. เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ งานวิจัยทีเกียวกับ การศึกษา การพยาบาล การสาธารณสุข และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการ ทีให้ความรู้เกี่ยวกับ วิจัย ค้นคว้า ทางด้านวิด้านวิชาการ การศึกษา การพยาบาล การสาธารณสุข และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

วารสารวิชาการและการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เป็นวารสารที่มีคณะกรรมการ พิชญพิจารณ์ จำนวน 3 ท่าน (Double blind peer-reviewed)  ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขา จากสถาบันต่างๆ ในการพิจารณาตรวจ คุณภาพของบทความทุกเรืองก่อนการตีพิมพ์

บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารฯ ถือเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน วารสารวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช หรือคณะบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นพ้องด้วยทุกครัง 

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) และกรณีศึกษา (case study)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์ทุก 6 เดือน  ปีละ 2 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช