บทความย้อนหลัง

 • cover-vol3no1

  มกราคม -มิถุนายน
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2023)

  วารสารวิชาการและการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เป็นวารสารที่มีคณะกรรมการ พิชญจารณ์(Peer reviewers) ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาจากสถาบันต่างๆในการพิจารณาตรวจคุณภาพของบทความทุกเรื่องก่อนการตีพิมพ์ จำนวน 3 ท่านต่อบทความ และบทความหรือข้อคิดเห็นใดๆในวารสารฯ ถือเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน วารสารวิชาการและการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช หรือคณะบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วยทุกครั้ง

 • cover-vol2no2

  กรกฏาคม - ธันวาคม 2565
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2022)

 • cover-vol2no1

  มกราคม - มิถุนายน 2565
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2022)

 • cover-vol1no2

  กรกฏาคม - ธันวาคม 2564
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2021)

 • cover-vol1no1

  มกราคม - มิถุนายน 2564
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2021)