ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฏาคม - ธันวาคม 2565

cover-vol2no2
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย