การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะจากภาวะแมกนีเซียม และโพแทสเซียมในเลือดต่ำ

ผู้แต่ง

  • ปาริชาต เสาวรส โรงพยาบาลบ้านโป่ง

คำสำคัญ:

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, ตอร์ซาดเดอปวงต์, แมกนีเซียมในเลือดต่ำ, โพแทสเซียมในเลือดต่ำ

บทคัดย่อ

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจากภาวะแมกนีเซียมและโพแทสเซียมในเลือดต่ำ หมายถึง ผู้ป่วยที่มีแมกนีเซียมและโพแทสเซียมในเลือดต่ำอย่างรุนแรง  ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด ตอร์ซาดเดอปวงต์ ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น หากไม่ได้รับการแก้ไขมีโอกาสเสียชีวิตสูง  จากกรณีศึกษา พบว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เกิดจากภาวะแมกนีเซียมและโพแทสเซียมในเลือดต่ำ บทบาทพยาบาลที่สำคัญคือการติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว รวมถึงการช่วยแพทย์ทำการช็อกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบไม่เจาะจง ทันทีที่เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดตอร์ซาดเดอปวงต์ รวมถึงการบริหารยา 50% แมกนีเซียมซัลเฟตทางหลอดเลือดดำ  พยาบาลควรให้การพยาบาล และประเมินปัญหาของผู้ป่วยให้ครอบคลุมครบองค์รวม  ผลการศึกษาพบว่าการติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและช่วยช็อกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบไม่เจาะจง (defibrillation) ทันทีที่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดขึ้น สามารถชะลอการเสียชีวิตผู้ป่วย ดังนั้นพยาบาลต้องมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์การแพทย์ การบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง การใช้กระบวนการพยาบาล และประเมินปัญหาของผู้ป่วยได้ครอบคลุมครบองค์รวม ส่งผลให้ผู้ป่วยพ้นจากภาวะวิกฤต รวมทั้งการวางแผนจำหน่ายเพื่อการดูแลตนเอง และได้รับการดูแลจากญาติอย่างเหมาะสมเมื่อกลับบ้าน

References

ธนพล บรรดาศักดิ์, กนกพร เทียนคำศรี และ สุนทรี สิทธิสงคราม. 2560. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั่น พลิ้ว. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า. 34(4) ต.ค. - ธ.ค. 341-49.

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.หัวใจเต้น ผิดจังหวะ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีศูนย์การแพทย์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี http://medicine.swu.ac.th/msmc/

Phimaimedicine. Torsade de pointes - polymorphic VT และการรักษา.[อินเตอร์เนต]. 2555. [เข้าถึงเมื่อ 29 ตุลาคม 2565].เข้าถึงได้จาก: http://www.phimaimedicine.org/2012/07/1918-torsade-de- pointes.html

กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์, ธนิตา สุทธิชัยมงคล. 2559. Acid-Base and Electrolyte Teaching Case A Patient Presenting with Symptomatic Hypomagnesemia and Chronic Diarrhea.วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 (3) กรกฎาคม – กันยายน: 42- 8.

วัชริน สินธวานนท์. บทบาทของแมกนีเซียมทางวิสัญญี. จุฬาลงกรณ์เวชสาร [อินเตอร์เนต].2545;240-254 [เข้าถึงเมื่อ 29 ตุลาคม 2565].เข้าถึงได้จาก: http://clmjournal.org/_fileupload/journal/240-4-7.pdf

หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ มีอาการอย่างไร บ้าง และเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง. Pharmacotherapy Handbook [internet] Retrieve from https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/QA_full.php?id=2610

ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำเทียม. mutualselfcare.org. Hypokalemia.[อินเตอร์เน็ต].2560; เข้าถึงเมื่อ 26 ตุลาคม 2565].เข้าถึงได้จาก: http://mutualselfcare.org/medicine/clinical/hypokalemia.aspx?G=t&M=k#

สัชชนะ พุ่มพฤกษ์. หัวใจเต้นผิดจังหวะ. ใน: มณฑิรา มณีรัตนพร, นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย, ศรีสกุล จิรกาญจนา ทร. (บรรณาธิการ). อายุรศาสตร์ทันใจ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; 2564. หน้า 135-141.

สันต์ ใจยอดศิลป์.2551.การช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่ ACLS 2005. –กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์สวยจำกัด ,thaicpr.com

จิณพิชญ์ชา มะมม. บทบาทพยาบาลกับแผลกดทับ:ความท้าทายในการป้องกันและดูแล. วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [อินเตอร์เน็ต].2555;278-290[เข้าถึงเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2565]. เข้าถึงได้จาก: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/view/12637/11365

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-25