จริยธรรมการวิจัย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 • พิจารณากลั่นกรองบทความในเบื้องต้น เพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพของบทความ ก่อนส่งต่อไปยังผู้ประเมิน
 • เปิดใจกว้างและยอมรับความเห็นต่างด้านวิชาการ ในการนำเสนอบทความนั้นๆ และ ปฏิเสธบทความ หากตรวจพบว่าบทความเรื่องนั้นเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ เช่น การพิมพ์ซ้ำซ้อน (Duplication) และการลอกเลียนผลงานวิชาการ (Plagiarism)
 • จัดให้มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงกับสาขานั้น ๆ อย่างเป็นธรรมและ ปราศจากอคติ
 • ไม่เปิดเผยเนื้อหาหรือข้อมูลในบทความในระหว่างที่บทความนั้นยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
 • คัดเลือกบทความที่จะตีพิมพ์ตามผลการประเมินคุณภาพของบทความจากผู้ประเมิน  และไม่รับตีพิมพ์บทความวิจัยเพียงเพื่อผลประโยชน์ของผู้นิพนธ์หรือวารสารแต่เพียงอย่างเดียว
 • มีระบบร้องเรียนผลการตัดสินของกองบรรณาธิการและร้องเรียนเกี่ยวกับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
 • ไม่ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบข้อผิดพลาดและการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประเมิน

 • ประเมินคุณภาพบทความด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ
 • รักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความในระหว่างที่บทความนั้นยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
 • ส่งผลการประเมินตามกำหนดเวลา
 • หากพบว่าผู้นิพนธ์บทความกระทำผิดจรรยาบรรณ เช่น ลอกเลียนผลงานวิชาการ บิดเบือนผลการวิจัย หรือใช้ผลการวิจัยเท็จ ต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบ
 • ผู้ประเมินบทความไม่พึงนำข้อมูล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะที่ปรากฏในบทความไปเป็นของตน หรือนำไปใช้ในงานของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แต่ง และก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์

 • บทความที่ส่งให้บรรณาธิการ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอื่น
 • บทความที่ส่งให้พิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นการลอกเลียนผลงานวิชาการ (Plagiarism) ทั้งของตนเองและผู้อื่น และมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ในการรายงานผลการวิจัย
 • ปฏิบัติตามจริยธรรมในความเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship) อย่างเคร่งครัด โดยชื่อผู้นิพนธ์ทุกชื่อที่ปรากฏในบทความจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการทำวิจัยและไม่ตัดชื่อบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการทำวิจัยคนใดออกจากบทความ
 • หากมีผู้นิพนธ์หลายคน ผู้นิพนธ์ทุกคนจะต้องเห็นชอบกับต้นฉบับบทความและเห็นชอบกับการส่งต้นฉบับบทความนั้นให้วารสารพิจารณาตีพิมพ์