ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม -มิถุนายน

cover-vol3no1

วารสารวิชาการและการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช เป็นวารสารที่มีคณะกรรมการ พิชญจารณ์(Peer reviewers) ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาจากสถาบันต่างๆในการพิจารณาตรวจคุณภาพของบทความทุกเรื่องก่อนการตีพิมพ์ จำนวน 3 ท่านต่อบทความ และบทความหรือข้อคิดเห็นใดๆในวารสารฯ ถือเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน วารสารวิชาการและการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช หรือคณะบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วยทุกครั้ง

เผยแพร่แล้ว: 2023-07-22

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย