ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

cover-vol2no1
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย