การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์: ประสบการณ์เรียนรู้จากการสอนในวิชากระบวนทัศน์การดูแลด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์

ผู้แต่ง

  • ตริตาภรณ์ สร้อยสังวาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์, การจัดการเรียนการสอน

บทคัดย่อ

การกำหนดอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ถือเป็นจุดสำคัญของการศึกษาของบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก ที่เน้นการเรียนรู้วิธีการเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) นำไปสู่การบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ (transformative learning) ทั้งในเชิงองค์ความรู้ เจตคติ และจิตใจ ทั้งความเข้าใจโลกภายนอก ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนผ่านภาวะภายในตนของผู้สอนและผู้เรียน1  ดังนั้นในการจัดการศึกษาของสถาบัน จึงมุ่งปลูกฝัง ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญต่อการดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการในสถานพยาบาล โดยดูแลแบบองค์รวมที่ใช้หัวใจ ความรัก ความเมตตา และปรารถนาที่จะให้ผู้รับบริการพ้นจากความทุกข์ทรมาน2  จุดเด่นของการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์คือ การให้คุณค่าแก่ผู้ใช้บริการในฐานะมนุษย์ที่มีความเฉพาะตัว ให้ความสำคัญกับบริบทชีวิตที่อาจมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ ยอมรับในความแตกต่างของบุคคล ให้คุณค่าในประสบการณ์และบริบทชีวิตของผู้ใช้บริการ3 ซึ่งผู้เขียนพบว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การปรับทัศนคติเพื่อเปลี่ยนมุมมองความคิด 2) การสรรหาความรู้จากบุคคลต้นแบบ 3) การฝึกปฏิบัติอย่างเป็นองค์รวมในชีวิตจริง 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน และ 5) พัฒนาการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิด

References

มกราพันธุ์ จูฑะรสก, วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ, วิไลวรรณ วัฒนานนท์, เบญจพร ทิพยผลาผลกุล, และอณิษฐา จูฑะรสก. การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง: ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานบริการสุขภาพในชุมชน. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2019; 29(3): 1-17.

จุรีรัตน์ อินทวัฒน์, ธนพล บรรดาศักดิ์, และนฤมล จันทรเกษม. กระบวนทัศน์ในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์: บทเรียนจากค่ายคิลานธรรม. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 2560; 5 (2): 376- 387.

นงนุช วงศ์สว่าง, กมลพร แพทย์ชีพ, รจนารถ ชูใจ และนงณภัทร รุ่งเนย. การบูรณาการกระบวนการพยาบาลกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในการดูแลผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2017; 27(2): 1-14

สุณีวงศ์ คงคาเทพ. รายงานวิจัยประเมินผลผู้เรียนกับการสอนแบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.2550.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช. มคอ.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555). เอกสารหลักสูตร. 2555.

สถาบันพระบรมราชชนก. มคอ.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561). เอกสารหลักสูตร. 2561.

จิราพร วรวงศ์, เนตรนภา กาบมณี, พรพรรณ มนสัจจกุล และธวัชชัย เขื่อนสมบัติ. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล.วารสารวิชาการสาธารณสุข.2562; 28 (ฉบับพิเศษ): 52-64.

มกราพันธุ์ จูฑะรสก. การคิดอย่างเป็นระบบ. โครงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระบรมราชนกกรุงเทพฯ: ธนาเพรส. 2551.

ประเวศ วะสี. ระบบการเรียนรู้ใหม่ไปให้พ้นวิกฤตแห่งยุคสมัย. กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา. 2550.

ปราณี อ่อนศรี. จิตตปัญญาศึกษา: การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่21.วารสารพยาบาลทหารบก. 2557; 15(1): 7-11.

สุปราณี หมื่นยา. การพัฒนาแบบวัดอัตลักษณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง. [ดุษฎีนิพนธ์]. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2563.

สถาบันพระบรมราชชนก “คู่มือการดำเนินการเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์บัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2554” สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี; กลุ่มพัฒนาการศึกษา. 2554.

นิจวรรณ วีรวัฒโนดม, บังอร ศิริสกุลไพศาล, พรฤดี นิธิรัตน์, ทิพวรรณ ตั้งวงศ์กิจ และสุวัฒนา เกิดม่วง. การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพยาบาล“การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 2562; 8 (2): 167-80.

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และ วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์. กลวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. วารสารหาดใหญ่วิชาการ. 2558; 13(2) 117-32.

อัญญา ปลดเปลื้อง, อัจฉรา มีนาสันติรักษ์, ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง, ชุติมารักษ์ บางแหลม และศรีเสาวลักษณ์ อุ่นพรมมี. ประสบการณ์การเรียนรู้การดูแลแบบให้คุณค่าความเป็นมนุษย์. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. 2561; 5(3): 745-70.

วรวิทย์ ชัยพรเจริญศรี, บุญสืบ โสโสม, และกนกอร ชาวเวียง. การทบทวนความรู้งานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณลักษณะหัวใจความเป็นมนุษย์:กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 2560; 31(1): 146-59.

สุนิดา ชูแสง และ มาเรียม นิลพันธุ์. กระบวนทัศน์ทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สำหรับนักศึกษาพยาบาล. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. 2564; 13(1): 9-23.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-17