ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

ปก
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

บทความวิจัย