การพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีภาวะปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจและมีการติดเชื้อดื้อยา

ผู้แต่ง

  • นิราภร ศรีพรมมา งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลนครปฐม

คำสำคัญ:

โรคโควิด-19, ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ, การติดเชื้อดื้อยา

บทคัดย่อ

โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อ SAR-CoV-2 ที่มีการระบาดไปทั่วโลก เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ และมีอัตราตายสูง เนื่องจากมีการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว และเกิดภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจได้ง่ายและรุนแรง ทำให้ผู้ป่วยมีอัตราตายสูง อีกทั้งผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมักต้องได้รับการช่วยเหลือโดยการใช้เครื่องช่วยหายใจ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบ และการติดเชื้อดื้อยา ดังนั้นบทบาทพยาบาล ในเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การแก้ไขภาวะวิกฤต การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การฟื้นฟู การส่งเสริมสุขภาพ และการวางแผนการจำหน่ายที่ถูกต้องและรวดเร็ว จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายจากโรคและลดภาวะแทรกซ้อน ที่จะเกิดขึ้นตามมา

Downloads

Download data is not yet available.

References

Zhou Y, Yang Q, Chi J, Dong B, Lv W, Shen L, et al. Comorbidities and the risk of severe or fatal outcomes associated with coronavirus disease 2019: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Infectious Disease 2020;99:47-56.

Wang X, Zhang H, Du H, Ma R, Nan Y, Zhang T. Risk factors for COVID-19 in patients with hypertension. Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology 2021:1-9.

Stephan E, Jie L, Miguel I, Yonatan P, Ivan P, Bairbre M, et al. Awake prone positioning for COVID-19 acute hypoxemic respiratory failure: a randomised, controlled, multinational, open-label meta-trial. Lancet Respir Med 2021;9(12):1387- 95.

Noorifard M, Farahani RH, Hazrati E. The Incidence of Ventilator Associated Pneumonia and Risk Factors in ICU. Acta Medica Iranica 2020;58(9):439-44.

ภาณุมาศ ภูมาศ วิษณุ, ธรรมลิขิตกุล ภูษิต, ประคองสาย ตวงรัตน์โพธะ, อาท ริ้วไพบูลย์, สุพล ลิมวัฒนานนท์. ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย. [อินเตอร์เนต]. 2555 [เข้าถึงเมื่อ 31 กรกฎาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/3699

Bickenbach J, Schoneis D, Marx G, Marx N, Lemmen S, Dreher M., Impact of multidrug- resistant bacteria on outcome in patients with prolonged weaning. BMC Pulmonary Medicine 2018;18(141):1-8.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-27