อุบัติการณ์การติดเชื้อและการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง

ผู้แต่ง

  • ประจวบ ทองเจริญ โรงพยาบาลราชบุรี
  • อุมาพร รุ่งเรือง โรงพยาบาลราชบุรี
  • ลัดดา สะลีมา โรงพยาบาลราชบุรี

คำสำคัญ:

การติดเชื้อในโรงพยาบาล, การติดเชื้อดื้อยา, อุบัติการณ์, โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

บทคัดย่อ

การติดเชื้อเป็นอุบัติการณ์ที่พบบ่อยในโรงพยาบาล การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยย้อนหลังโดย  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การติดเชื้อและการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง รวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยปีงบประมาณ 2553 ถึง 2563 โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่าในปีงบประมาณ 2553 ถึง 2563 พบการติดเชื้อในโรงพยาบาล 4,832 ครั้ง อัตราการติดเชื้ออยู่ระหว่าง 2.35-3.47 ต่อจำนวนวันนอน 1,000 วัน ในปีงบประมาณ 2563 พบการติดเชื้อดื้อยาร้อยละ 50.54 อัตราการติดเชื้อดื้อยามากที่สุดในผู้ป่วยติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ การติดเชื้อ Acinetobacter baumannii MDR ในผู้ป่วยปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจพบร้อยละ 57.47

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าพยาบาลควรมีมาตรการด้านการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการติดเชื้อดื้อยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ใส่สายหรือได้รับหัตถการ

References

Pintos-Pascual I, Cantero-Caballero M, Muñez Rubio E, Sánchez-Romero I, Asensio-Vegas A, Ramos-Martínez A. [Epidemiology and clinical of infections and colonizations caused by Enterobacterales producing carbapenemases in a tertiary hospital]. Rev Esp Quimioter. 2020;33(2):122-9.

Zhao X, Wang L, Wei N, Zhang J, Ma W, Zhao H, et al. Epidemiological and clinical characteristics of healthcare-associated infection in elderly patients in a large Chinese tertiary hospital: a 3-year surveillance study. BMC Infect Dis. 2020;20(1):121.

Shrestha PD, Rai S, Gaihre S. Prevalence of Hospital Acquired Infection and its Preventive Practices among Health Workers in a Tertiary Care Hospital. J Nepal Health Res Counc. 2019;16(41):452-6.

Diouf E, Bèye MD, Diop NM, Kane O, Ka SB. [Nosocomial infections: definition, frequence and risk factors]. Dakar Med. 2007;52(2):69-76.

Mancini A, Verdini D, La Vigna G, Recanatini C, Lombardi FE, Barocci S. Retrospective analysis of nosocomial infections in an Italian tertiary care hospital. New Microbiol. 2016;39(3):197-205.

Welte T. Nosocomial infections - a present and future challenge. Dtsch Arztebl Int. 2013;110(38):625-6.

Kempker JA, Martin GS. The Changing Epidemiology and Definitions of Sepsis. Clin Chest Med. 2016;37(2):165-79.

Wang Z, Xia Z. What we can do? The risk factors for multi-drug resistant infection in pediatric intensive care unit (PICU): a case-control study. Ital J Pediatr. 2020;46(1):17.

Rodrigues R, Passadouro R, Gomes O, Castro R. Risk Factors, Length of Stay and In-Hospital Mortality of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections: A Case-Control Study. Acta Med Port. 2020;33(3):174-82

Huang Y, Zhou Q, Wang W, Huang Q, Liao J, Li J, et al. Acinetobacter baumannii Ventilator-Associated Pneumonia: Clinical Efficacy of Combined Antimicrobial Therapy and in vitro Drug Sensitivity Test Results. Front Pharmacol. 2019;10:92.

Mohd Sazlly Lim S, Zainal Abidin A, Liew SM, Roberts JA, Sime FB. The global prevalence of multidrug-resistance among Acinetobacter baumannii causing hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia and its associated mortality: A systematic review and meta-analysis. J Infect. 2019;79(6):593-600.

He S, Li Z, Yang Q, Quan M, Zhao L, Hong Z. Resistance Trends Among 1,294 Nosocomial Acinetobacter baumannii Strains from a Tertiary General Hospital in China, 2014 - 2017. Clin Lab. 2020;66(3).

Ibrahim ME. Prevalence of Acinetobacter baumannii in Saudi Arabia: risk factors, antimicrobial resistance patterns and mechanisms of carbapenem resistance. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2019;18(1):1.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-13