จากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย สู่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

ผู้แต่ง

  • จรัสศรี เพ็ชรคง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

บทคัดย่อ

-

References

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536. ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับพิเศษ เล่ม 110 ตอนที่ 12. (2536, 26 กุมภาพันธ์). หน้า 21.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาล และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นชื่อวิทยาลัยการสาธารณสุข . ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 36 ง. (2537, 1 กันยายน). หน้า 8-12.

หนังสือสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ที่ รล 0003/9180 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2539 เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ต่อท้ายชื่อวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี. (หนังสือราชการ).

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาล และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นชื่อวิทยาลัยการสาธารณสุข. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 113 ตอนที่ 72 ง. (2539, 5 กันยายน). หน้า 16-18.

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี. ประวัติความเป็นมา.[ออนไลน์].2563 [เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://hpc5.anamai.moph.go.th/th/history.

คณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดราชบุรี. พระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : บางกอกอินเฮ้าส์.[ออนไลน์] 2553. [ เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563] เข้าถึงได้จาก: http://rb-book.blogspot.com/2011/09/blog-post_2237.html.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาล และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นชื่อวิทยาลัยการสาธารณสุข. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 36 ง. (2537, 1 กันยายน). หน้า 8-12.

หนังสือสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ.0216/14/1056 ลว.25 กุมภาพันธุ์ 2540 เรื่องขออนุมัติเช่าที่ดิน. (หนังสือราชการ).

หนังสือสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ลว. 22 พฤษภาคม 2541 เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคาร. (หนังสือราชการ).

หนังสือสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ลว. 29 มกราคม 2543 เรื่องอนุญาตให้ใช้ตราสัญญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. (หนังสือราชการ).

โครงการความร่วมมือการใช้อาคารหอพักนักศึกษาร่วมกันระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช และโรงพยาบาลบ้านโป่ง. 2540 เอกสารโครงการ (เอกสารอัดสำเนา)

หนังสือสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม. ที่ สสร.360/2561. ลงวันที่ 113 มิถุนายน 2561 เรื่องขอประทานนามอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา.(หนังสือราชการ).

พระราชบัญญัติติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 136 ตอนที่ 43 ก. (2562, 5 เมษายน). หน้า 40 – 65.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช. สถาบันพระบรมราชชนก. เอกสารทะเบียนประวัติศิษย์เก่า

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช. โครงการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 2540 เอกสารการขอเปิดหลักสูตร. 2540. (เอกสารอัดสำเนา).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-25