พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพนิมิต จังหวัดจันทบุรี Dengue Fever Preventive Behavior among Inhabitant in the Area of Responsibility at the Health Promoting Hospital Ban Thep Nimit District, Chantaburi Province.

Main Article Content

ศิริพร ขัมภลิขิต

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพนิมิต จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ในลักษณะการศึกษา
จุดเวลาใดเวลาหนึ่งแบบตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 230 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า เป็น 4 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถี่ คำนวณเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน อยู่ในระดับดี เท่ากับ 40.70 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 45 คะแนน ( = 40.69; SD=10.09) จากผลการศึกษาทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน ควรจัดให้มีการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความรู้ที่ดี นำไปสู่แรงจูงใจในการป้องกันโรคและสามารถปฏิบัติตนที่ถูกต้องได้ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงในอนาคต


This study studied the Dengue fever preventive behavior of inhabitant in the area
of responsibility of the Health Promoting Hospital Ban Thep Nimit District, Chantaburi Province aims to study the behavior prevention of Dengue fever. This descriptive study cross-sectional. The sample consisted of 230 people by simple sampling method whereof the tools used in the study was a questionnaire with characterized as valuation model (Rating Scale) a four levels. The data were analyzed using the descriptive statistics i.e. frequency, percentage, mean and standard deviation. The results showed that score average behavior of Dengue fever prevention at a good level as 40.70 points out of 45 points ( = 40.69;S.D.=10.09). The results of the study make the dengue fever prevention behaviors local relevant agencies, both public and private should provide for the operations or activities that focus on the prevention of dengue fever continued and consistent to achieve better knowledge. Lead to motivation to disease prevention and can correct the practice this will result, the rate of illness by dengue fever decreased in the future.

Article Details

บท
Articles