การศึกษาปัจจัยของการออกกำลังกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ The Study Factor of Exercise of Students in Srinakharinwirot University

Main Article Content

ธิติพงษ์ สุขดี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยของการออกกำลังกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า ด้านความรู้ในการออกกำลังกายอยู่ในระดับปานกลาง (=0.63, S.D.= 0.22)
ด้านเจตคติต่อการออกกำลังกายอยู่ในระดับมาก (=4.12, S.D.= 0.52) ด้านแรงจูงใจในการออกำลังกาย
อยู่ในระดับมาก (=3.98, S.D.= 0.61) ด้านสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกาย
อยู่ในระดับมาก (= 4.04,   S.D.= 0.52) ด้านอุปสรรคต่อการออกกำลังกายอยู่ในระดับน้อย (=1.82, S.D.= 0.30) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อการออกกำลังกายอยู่ในระดับมาก(=4.11, S.D.= 0.52)


Purpose to study of exercise of students in Srinakharinwirot University. The subjects of 300 were stratified random sampling from students at Srinakharinwirot University in academic years 2015. The instruments were related questionnaire. The data were analyzed in terms of mean and standard deviation.


The results were as follows: knowledge of exercise a moderate level (=0.63,
S.D.= 0.22), attitude of exercise was at a high level (=4.12, S.D.= 0.52), motivation of exercise was at a high level (=3.98, S.D.= 0.61), facilities of exercise was at a high level (= 4.04,   S.D.= 0.52), impediment of exercise was at a Iow level (=1.82, S.D.= 0.30), interpersonal relationship of exercise was at a high level (=4.11, S.D.= 0.52).

Article Details

บท
Articles