การบริโภคอาหารเจตามแนวทางไตรสิกขา The Vegetarianism Based on the TISIKKHÃ

Main Article Content

สมจิตรา กิตติมานนท์

บทคัดย่อ

การบริโภคอาหารเจมีกำเนิดคู่มากับการกำเนิดของมนุษย์ในโลกนี้ การบริโภคอาหารเจ คือ การบริโภคอาหารธรรมชาติ ที่ปรุงด้วยพืชผัก ผลไม้ งดผักฉุน 5 อย่าง ได้แก่ กระเทียม หอม กุ้ยฉ่าย หลักเกียว ใบยาสูบ (รวมถึงสารเสพติดมึนเมาทุกชนิด) เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้ชีวิตมีความเจริญงอกงามในลักษณะของความดีงามมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ชีวิตมีความสงบสันติสุข จิตมีสติ สมาธิและปัญญา การบริโภคอาหารเจเป็นการประกอบกุศลกรรมบถ 10 ไปด้วย ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือไม่เป็นสาเหตุให้สัตว์ต้องตายเพราะการกินของตน จิตใจมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์เป็นคุณธรรมขั้นสูง แสดงออกถึงจริยธรรม เป็นการหยุดสร้างหนี้กรรมของตนเอง จึงทำให้ผู้บริโภคอาหารเจมีโอกาสสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชีวิต ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามหลักอิทัปปัจจยตา ในขณะเดียวกันการกินเจก็เป็นการปฏิบัติให้เข้าถึงหลักศีลธรรม 5 สมาธิ ปัญญาในไตรสิกขา คุณภาพชีวิตกับไตรสิกขาจึงมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน การบริโภคอาหารเจต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นการประกอบแต่กุศลกรรม มีสติสัมปชัญญะ มีผลให้จิตเป็นสมาธิอย่างต่อเนื่อง จิตอุเบกขา ปล่อยวางจากความโลภ โกรธ หลงในการกิน เป็นการพัฒนาปัญญาที่เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ดังนั้นการบริโภคอาหารเจจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางไตรสิกขา คือมีศีล สมาธิ ปัญญา อยู่ในตัวเองไม่ต้องแสวงหานอกตัว ชีวิตจึงสงบเย็นเป็นสุข คือคุณภาพชีวิต เพราะมีความรู้ในความทุกข์ของสัตว์  เข้าใจว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นสาเหตุของการฆ่าสัตว์


Vegetarianism was originated together with being born of human being in the world. Vegetarianism is to have natural food cooked with vegetables and fruits avoiding five kinds of pungent vegetables; garlic, onion, Chineese chieves, Lukkeau and tobacco (including addicted and alcoholic substances). It makes the progress of life in the terms of virtue, morality and ethics which makes life calm and peaceful and have consciousness, concentration and wisdom. Vegetarianism causes everybody to have 10 Kusalakammapathas that is to develop the quality of life and it won’t be the cause which makes animals die because of human’s eating. Vegetarianism also makes human be merciful to animals. It is the highest virtue which expresses the human ethics and stops doing their sin debt. It makes the ones who eat the vegetarian food have the opportunity to do the useful things in their lives, religion, economy, societies and environment. This is the principle of Idappaccayatã that is at the time of having vegetarian food it is the way to perform good action in order to access the five precepts, the concentration, and the wisdom in Tisikkhã. So, the quality of life is related to the Tisikkhã which is the same thing. Consuming vegetarian food continuously all his life is the way to do Kusalakamma. He has consciousness which will give result to the concentration continuously, mental emissions drop and will be released from greed, anger, and delusion in consumption. That is intellectual development called Sammãditthi (right view). Because knowledge of the distress of the animals. Understand that eating meat causes animals to be killed.

Article Details

บท
Articles