อัตราค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ใน

“วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”

 

ข้อตกลงการส่งบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสาร

          ผู้เขียนจะต้องชำระเงินค่าดำเนินการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสาร

  1. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยภาษาไทย บทความละ 3,500 บาท
  2. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยภาษาอังกฤษ บทความละ 3,500 บาท

โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่กลอง

ชื่อบัญชี “วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”

เลขที่บัญชี 748-0-56053-2

หมายเหตุ

  • กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน/หลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : ahs.ssru.journal@gmail.com
    หรือ lanita.pa@ssru.ac.th
  • ทั้งนี้หากบทความ ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ (Reject) ไม่ผ่านการประเมิน (Not pass) ผู้นิพนธ์ขอยกเลิกเอง (Cancel) หรือชำระเงินก่อนแจ้งให้ดำเนินการ (Payment prior permission) จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้