อัตราค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ใน 
“วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”
 
ข้อตกลงการส่งบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสาร
ผู้เขียนจะต้องชำระเงินค่าดำเนินการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสาร 
1. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยภาษาไทย บทความละ 3,500 บาท 
2. บทความวิชาการหรือบทความวิจัยภาษาอังกฤษ บทความละ 3,500 บาท

โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่กลอง
ชื่อบัญชี “วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” 
เลขที่บัญชี 748-0-56053-2

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ เรียกเก็บเมื่อบทความของท่าน ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยกองบรรณาธิการ ในรูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตเนื้อหารวมถึงความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของวารสาร และเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
-    หากบทความของท่าน “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 3 ท่าน” หรือ “ถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์” จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบรรณาธิการ ทางวารสารจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้นิพนธ์ทุกกรณี (เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ท่านชำระ จะเป็นค่าตอบแทนในการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความของท่าน) จึงขอชี้แจงให้ท่ารับทราบ ก่อนการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร
-    กรุณาชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่/
ผู้ประสานงานของวารสาร หากไม่ชำระตามเวลาดังกล่าว ทางวารสารอาจตัดสิทธิ์การพิจารณาลงตีพิมพ์ทันที
-    ผู้เขียนจะต้องปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและบรรณาธิการ หากไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิหรือบรรณาธิการ ผู้นิพนธ์สามารถชี้แจงให้บรรณาธิการพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ การตัดสินใจของบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
หมายเหตุ 
- กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน/หลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : ahs.ssru.journal@gmail.com 
หรือ lanita.pa@ssru.ac.th 
- ทั้งนี้หากบทความ ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ (Reject) ไม่ผ่านการประเมิน (Not pass) ผู้เขียนขอยกเลิกเอง (Cancel) หรือชำระเงินก่อนแจ้งให้ดำเนินการ (Payment prior permission) จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
- หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณลนิตา ภาวนานนท์ (ผู้ประสานงานวารสาร) โทร. 034-773-905