กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ทันตแพทย์ภาสกร ศรีไทย

บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร. นพดล ทองอร่าม - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา กลางคาร - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน - มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา จันทร์คง - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์ พรหมสัตยพรต - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ สนธิไชย - นักวิชาการอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศพร ชูศักดิ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงพล ต่อนี - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกมล บุณยโยธิน - มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ สีดาเกษ - มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพร เนาว์สุวรรณ - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยา ศรีเมือง - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชชานันท์ ศรีสุภักดิ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสัน ธงชัย - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมตระกูล ราศิริ -  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช - มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์ ดร. จิรนันท์ ตุลชาติ - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
อาจารย์ ดร. สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์ - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
อาจารย์ ดร. จามรี สอนบุตร - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
อาจารย์ ดร. กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์ ดร. สิทธิชัย สิงห์สุ - มหาวิทยาลัยปทุมธานี

กองจัดการ
อาจารย์ ดร. กนกพร สมพร - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางบุษรา โพธิ์เที่ยง - สภาการสาธารณสุขชุมชน
นางสาวศุภนิจ ทับชัย - โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี