กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา   

รศ.ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์               มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร. สรัญญา เชื้อทอง                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร. บุญญลักษณ์ ตำนานจิตร      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

บรรณาธิการ       
ดร.ณัฐธัญ อินทร์คง

                                               

กองบรรณาธิการ         

ศ.ดร.ปานฉัตร อินทร์คง                 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช           

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว           

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.นพดล เนตรดี                         

วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ               

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ดร.วิชฏาลัพก์ เหล่าวานิช     

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะอาจ                

มหาวิทยาลัยเมธารัถย์

ผศ.ดร.เกษมรัสมิ์ วิวิตรกุลเกษม    

มหาวิทยาลัยเมธารัถย์

ผศ.ดร.กิตติธัช สุนทริภาต          

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.อัศวิน นาดี                  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผศ.ดร.ณัฏฐนิช นักปี่                

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.กมลวรรณ เกื้อบุตร          

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผศ.ดร.องอาจ อินทนิเวศ            

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน             

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   

 

กองจัดทำวารสารและเผยแพร่             
นางสาวฐิติมาพร เสรีมาศพันธุ์                        
นางสาวปิ่นรัก ร่มโพธิ์ชื่น