การเปรียบเทียบอารมณ์ของสี ที่มีอิทธิพลส่งผลต่อกระบวนการสร้างสรรค์ ในงานจิตรกรรม

ผู้แต่ง

  • นิลยา มีศรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
  • วารินทร์ เงินลาด
  • วรวิทย์ แก้วศรีนวม
  • อัษฎเชษฐ์ เตชะวระนนท์

บทคัดย่อ

สีมีความสำคัญในงานทัศนศิลป์ เนื่องจากให้อารมณ์ความรู้สึกโดยตรง เพื่อสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ การเปรียบเทียบอารมณ์ในช่วงนั้นขึ้นอยู่กับเวลาและความรู้สึกรวมถึงแรงบันดาลใจ ในการถ่ายทอดความแตกต่างให้เกิดความสอดคล้องกับเรื่องราว ดึงดูดให้ผู้ชมมีสภาวะทางอารมณ์ร่วมกับผู้สร้างสรรค์กระตุ้นการตอบสนองกับงานศิลปะและการออกแบบอย่างตรงไปตรงมา ตระหนักรู้และเข้าใจในอารมณ์ของตนเองได้ จึงมีความจำเป็นให้สีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญช่วยเพิ่มความน่าสนใจในงานทัศนศิลป์ ผู้สร้างสรรค์มีสีที่เป็นวัสดุเพียงอย่างเดียวแต่สามารถสร้างผลงานที่สมบูรณ์ เพราะสีมีน้ำหนักอ่อนและแก่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับน้ำหนักทุกประการโดยเปรียบเทียบอารมณ์ของสี ที่มีอิทธิพลส่งผลต่อกระบวนการสร้างสรรค์ในงานจิตรกรรมและงานออกแบบ ต้องเข้าใจความหมายของสี ที่มีลักษณะแตกต่าง การระบายสีมีความจำเป็นเมื่อนำสีหลายสีระบายผสมกันอย่างกลมกลืนวรรณะสีจะเข้ามามีอิทธิพลอาจเป็นวรรณะร้อนหรือวรรณะเย็นก็ได้ การเปรียบเทียบอารมณ์ของสีและการนำไปใช้เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวจึงมีความสำคัญเข้าใจถึงรูปแบบของผลงานได้อย่างชัดเจน ผู้สร้างสรรค์จึงใช้อารมณ์ของสี เป็นตัวกำหนดกระบวนการคิดเชิงสัญลักษณ์แทนค่าด้วยสีวรรณะร้อนและสีวรรณะเย็น สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพวาดนรกภูมิและภาพวาดสร้างสวรรค์ โดยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้สีและอารมณ์ที่แตกต่าง ด้วยการวาดภาพจิตรกรรมนรกภูมิและ จิตรกรรมภาพวาดสรวงสวรรค์ทิวทัศน์ให้อยู่ในวรรณะร้อนและวรรณะเย็น การสลับอารมณ์ของสี ผ่านความคิด ความเข้าใจ และการเปรียบเทียบเรื่องราวภายในภาพและอธิบายเชิงเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องและสามารถรู้ถึงเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ และการนำไปใช้ในงานจิตรกรรมได้ดียิ่งขึ้น

References

เอกสารอ้างอิง

ทวีเดช จิ๋วบาง. (2557). เรียนรู้ทฤษฎีสี พิมพ์ครั้งที่2 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

ปรัชญา. (2566). ปรัชญาจิตวิทยา. สืบค้น 28 พฤศจิกายน 2566, จาก https://shorturl.at/bnSUW/

จินตนาการแห่งสรวงสวรรค์. (2566). จินตนาการแห่งสรวงสวรรค์ . สืบค้น 28 พฤศจิกายน 2566, จาก https://www picpost.postjung.com/

สีข้าวนาดอน. (2566). สีข้าวนาดอน. สืบค้น 28 พฤศจิกายน 2566, จากhttps://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/979336 /

สีที่ใช้ในการออกแบบ. (2566). สีที่ใช้ในการออกแบบ. สืบค้น 28 พฤศจิกายน 2566, จาก https://shorturl.at/fL456/

อารมณ์พื้นฐานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์. (2566).จิตวิทยา. สืบค้น 28 พฤศจิกายน 2566, จาก https://blog.ooca.co/2020/07/09/

Claude Monet. (2566). Claude Monet. สืบค้น 28 พฤศจิกายน 2566, จาก https://shorturl.asia/

Charles Darwin.(2566).Charles Darwin. สืบค้น 28 พฤศจิกายน 2566, จาก https://shorturl.asia/

Edvard Much. (2566). Edvard Much. สืบค้น 28 พฤศจิกายน 2566, จาก https://groundcontrolth.com/blogs/

Paul Serusier. (2566). Paul Serusier. สืบค้น 28 พฤศจิกายน 2566, จาก https://shorturl.asia/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-30