เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์

วารสารโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (Phaholpolpayuhasena Hospital Journal: PPHJ) หรือชื่อเดิมคือ กาญจนบุรีเวชสาร (Kanchanaburi Medical Journal) เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต

วารสารรับตีพิมพ์บทความในสาขาการแพทย์ พยาบาลคลินิกและชุมชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยกองบรรณาธิการเห็นสมควร

ประเภทบทความ

  1. นิพนธ์ต้นฉบับ (original article)
  2. รายงานผู้ป่วย (case report)
  3. รายงานกรณีศึกษา (case study)
  4. บทความฟื้นวิชา (review article)
  5. บทความพิเศษ (special article)
  6. จดหมายถึงบรรณาธิการ (letter to the editor) หรือจดหมายโต้ตอบ (correspondence)

ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กองบรรณาธิการกำหนด

กระบวนการพิจารณาบทความ

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ประเมินบทความ (reviewer) อย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องและมาจากต่างหน่วยงานกับผู้เขียนบทความ โดยทั้งสองฝ่ายจะไม่ทราบชื่อและหน่วยงานซึ่งกันและกัน (double-blind peer review)

กำหนดเผยแพร่

กำหนดเผยแพร่ทุก 4 เดือน ดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม     

 

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

บทความละ 2,000 บาท โดยชำระหลังจากผ่านการประเมินบทความเบื้องต้น

 

เจ้าของ

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (ศูนย์คุณภาพ)

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 572 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ. เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ 034-587800 ต่อ 1122-25

อีเมล phaholonline@gmail.com