กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ์                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์                         รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
พญ.อรกัญญา ฉิมพาลี                           รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

บรรณาธิการ

นพ.ชนาธิป ไชยเหล็ก                                โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

พว.ชนากานต์ อนันตริยกุล                       โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา                                                                                                                              น.ส.รัชนก พลพิทักษ์                                 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

คณะบรรณาธิการ

ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง                           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกษียณอายุราชการ)
นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์                                สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ดร.นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์          สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ผศ.ดร.กฤษณาพร  ทิพย์กาญจนเรขา      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นพ.รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ                           โรงพยาบาลมะการักษ์
พ.ญ.ปานใจ  อินพุ่ม                                     โรงพยาบาลขอนแก่น
นพ.สุทธิรักษ์ บัวแก้ว                                   โรงพยาบาลพัทลุง
ผศ.ดร.เมทณี ระดาบุตร                             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
ผศ.ดร.พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม               วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
ผศ.ดร.นงนุช วงศ์สว่าง                             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ดร.ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปรวง               วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
ภก.ชัยยุทธ เจติยานุวัตร                            โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
ทพญ.อัญชนา ตันติวงศ์                            โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
พว.ณัฏฐ์ศิกา ใคร่ครวญ                            โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ภก.พินิจ ธราภูมิพิพัฒน์                             โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ฝ่ายจัดการวารสาร

นายวันชัย ทับทิม                                          โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา