จริยธรรมการตีพิมพ์

จริยธรรมในการตีพิมพ์ของวารสารโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

วารสารโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนากำหนดจริยธรรมในการตีพิมพ์ (publication ethics) สำหรับบุคคล 3 กลุ่มในกระบวนการตีพิมพ์ ได้แก่ ผู้เขียนบทความ (author) บรรณาธิการวารสาร (editor) ผู้ประเมินบทความ (reviewer) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าและแวดวงวิชาการ

จริยธรรมของผู้เขียนบทความ

 1. บทความที่ส่งต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อนหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
 2. ผู้เขียนบทความต้องไม่บิดเบือนข้อมูล นำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป
 3. ผู้เขียนบทความต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่นที่นำมาใช้ในงานของตนเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของข้อมูลเนื้อหาและรูปภาพภายในบทความของตนเอง
 4. ผู้เขียนบทความต้องระบุชื่อผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด และไม่แอบอ้างเป็นงานวิจัยของตนเอง
 5. เนื้อหาในบทความถือเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนบทความและเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความและคณะ

จริยธรรมของบรรณาธิการวารสาร

 1. บรรณาธิการวารสารจะพิจารณาและจัดกระบวนการประเมินบทความ โดยไม่มีอคติต่อผู้เขียนบทความ
 2. บรรณาธิการวารสารจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้เขียนบทความ หรือผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงการประเมินบทความ
 3. บรรณาธิการวารสารจะตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (plagiarism) หากตรวจสอบพบการคัดลอกผลงานผู้อื่นต้องหยุดการประเมินบทความ และติดต่อผู้เขียนบทความเพื่อขอคำชี้แจง
 4. บรรณาธิการวารสารจะไม่นำความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักวิชาการมาตัดสินใจรับหรือปฏิเสธบทความ
 5. บรรณาธิการวารสารจะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของวารสารอย่างต่อเนื่อง

จริยธรรมของผู้ประเมินบทความ

 1. ผู้ประเมินบทความจะพิจารณาบทความในสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ และไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลทางวิชาการมารองรับ
 2. ผู้ประเมินบทความจะไม่ทราบชื่อผู้เขียนจนกว่าบทความได้รับการตีพิมพ์
 3. ผู้ประเมินบทความจะไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงการประเมินบทความ
 4. หากตรวจสอบพบการคัดลอกผลงานผู้อื่น ผู้ประเมินบทความจะหยุดการประเมินบทความและแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบ
 5. หากพบว่าเนื้อหาบทความมีความเกี่ยวข้องกับตนเองทางใดทางหนึ่ง ผู้ประเมินบทความจะแจ้งให้บรรณาธิการทราบ ทั้งนี้เพื่อลดอคติของการพิจารณาบทความ