การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความเตรียมตาม "คำแนะนำสำหรับผู้เขียน" ทั้งรูปแบบและการเขียนเอกสารอ้างอิง
  • สำหรับงานวิจัย โปรดแนบใบอนุมัติรับรองจริยธรรมการวิจัย (ethic committee)
  • โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับการติดต่อประสานงาน

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

https://drive.google.com/file/d/1GakjmsXJfY_FrZo9Cedw1srqYnAXzfQ0/view?usp=sharing

เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วย

1) การเตรียมต้นฉบับ

2) แนวทางการเขียนเอกสารอ้างอิง - ใช้ระบบ Vancouver 

3) การส่งบทความ

4) กระบวนการพิจารณาบทความ

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในงานวารสารเท่านั้นและจะไม่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่น ๆ หรือให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดทราบ