สมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนเต้รียมทหาร ภายหลังหายจากการติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 3 และ 6 เดีอน

ผู้แต่ง

  • เบญจวรรณ จำปาศักดิ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสมุทรสาคร

บทคัดย่อ

นับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 จนถึงต้นเดือนมกราคม 2566 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อทั่วโลก จำนวน 659 ล้านรายนั้น ผู้ที่รอดชีวิตบางส่วน มีอาการหลังหายจากการติดเชื้อระยะยาว (long COVID) ต่อไปอีกหลายสัปดาห์ (12 สัปดาห์ขึ้นไป) โดยมีอาการหลายระบบ ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบ หัวใจและการไหลเวียนเลือด ไต สมอง ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายได้ โดยในกลุ่มนักเรียนเตรียมทหาร สมรรถภาพร่างกายมีความสำคัญในการฝึกเพื่อเตรียมพร้อม ร่างกายสำหรับการปฏิบัติภารกิจในอนาคต

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา สมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนเตรียมทหารที่ผ่านการติดเชื้อ โควิด-19 แล้ว 3 และ 6 เดือน ภายหลังการติดเชื้อและฟื้นฟูร่างกายแล้ว วิธีการศึกษา รวบรวมข้อมูล ผลการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนเตรียมทหาร จำนวน 800 คน ที่เคยทดสอบไว้ก่อนการระบาดของโควิด-19 และแบ่งนักเรียนเตรียมทหาร ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ภายหลังรักษาอาการของโกวิด-19 จนหายแล้ว นำทั้งสองกลุ่มมาทคสอบสมรรถภาพร่างกาย (ชีพจรขณะพัก ลุกนั่ง ดันพื้น ดึงข้อ วิ่ง ไขมัน ในร่างกาย มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก) หลังผ่านการติดเชื้อแล้ว 3 และ 6 เดือน นำผลที่ได้มา เปรียบเทียบทางสถิติ

จากการศึกษาสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนเตรียมทหารก่อนการระบาดของโควิด-19 กับสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนเตรียมทหาร 3 เดือนหลังการติดเชื้อโควิด-19 พบว่า สมรรถภาพ ทางร่างกาย เพิ่มขึ้นในหัวข้อ การลุกนั่ง ดันพื้น และวิ่ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (p <0.001) และสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนเตรียมทหาร 6 เดือนหลัง การติดเชื้อโควิด- 19 ในการทดสอบ การลุกนั่ง ดันพื้น ดึงข้อ และว่ายน้ำ พบว่าดีขึ้นอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p <0.001) 

สรุป หลังการติดเชื้อโควิด-19 เป็นเวลา 3 และ 6 เดือน นักเรียนเตรียมทหารที่ติดเชื้อ เมื่อผ่านการรักษาและฟื้นฟูร่างกายแล้ว มีสมรรถภาพทางร่างกายไม่ลดลง

References

Crook H, Raza S, Nowell J, Young M, Edison P.Longcovid-mechanisms, risk factors, and management. BMJ2021;26:374:n1648.

Su Y, Yuan D, Chen DG, Ng RH, Wang K, Choi J. et al. (2022). Multiple early factors anticipate post-acute COVID-19 sequelae. Cell2022;185:881–95.e20.

Tenforde MW, Kim SS, Lindsell CJ, Rose EB, Shapiro NI, Files DC. et al. Symptom Duration and Risk Factors for Delayed Return to Usual Health Among Outpatients with COVID-19 in a Multistate Health Care Systems Network - United States, March-June 2020. Morbidity and mortality weekly report2020;69:993–8.

Carfi A, Bernabei R, Landi F, Aute GAC-P. Persistent Symptoms in Patients after Acute COVID-19. Jama2020;324:603–5.

Chen C, Haupert SR, Zimmermann L, Shi X, Fritsche LG, Mukherjee B. Global Prevalence of Post-Acute Sequelae of COVID-19 (PASC) or Long COVID: A Meta-Analysis and Systematic Review. MedRxiv 2021. doi.org/10.1101/2021.11.15.21266377.

Davis HE, Assaf GS, McCorkell L, Wei H, Low RJ, Re'em Y. Characterizing long COVID in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact. EClinicalMedicine 2021. 38.doi: 10.1016/j.eclinm.2021.101019.

Stavem K, Ghanima W, Olsen MK, Gilboe HM, Einvik G. Persistent symptoms 1.5-6 months after COVID-19 in non-hospitalized subjects: a population-based cohort study. Thorax2021;76:405–7.

Huang Y, Pinto MD, Borelli JL, Mehrabadi MA, Abrihim H, Dutt N. COVID Symptoms, Symptom Clusters, and Predictors for Becoming a Long-Hauler: Looking for Clarity in the Haze of the Pandemic. MedRxiv 2021. doi.org/10.1101/2021.03.03.21252086.

Goërtz YMJ, Van Herck M, Delbressine JM, Vaes AW, Meys R, Machado FVC. etal. Persistent symptoms 3 months after a SARS-CoV-2 infection: the post-COVID-19 syndrome? ERJ Open Res2020;26:00542–2020.

Szekanecz Z, Valyi-Nagy I. Post-acute COVID-19 syndrome. ORV Hetil2021;162:1067–8.

Zarei M, Bose D, Nouri-Vaskeh M, Tajiknia V, Zand R, Ghasemi M. Long-term side effects and lingering symptoms post COVID-19 recovery. Rev Med Virol2021: e2289.

Yuki K, Fujiogi M, Koutsogiannaki S. COVID-19 pathophysiology: A review. Clinical immunology2020;215:108427.

Ayoubkhani, D.Pawelek, P. Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK: 1 April 2021. Off Natl Stat 2021 1-16.

Mo X, Jian W, Su Z, Chen M, Peng H, Peng P. et al. Abnormal pulmonary function in COVID-19 patients at time of hospital discharge. European Respiratory Journal2022;55:2001217.

Mandal S, Barnett J, Brill SE, Brown JS, Denneny EK, Hare SS. et al. 'Long-COVID': a cross-sectional study of persisting symptoms, biomarker and imaging abnormalities following hospitalisation for COVID-19. Thorax2021;76:396–8.

Xie Y, Xu E, Bowe B, Al-Aly Z. Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19. Nat Med2022;28:583–90.

Dennis A, Wamil M, Alberts J, Oben J, Cuthbertson DJ, Wootton D. et al. Multiorgan impairment in low-risk individuals with post-COVID-19 syndrome: a prospective, community-based study. BMJ Open 2021;11:e048391.

Dani M, Dirksen A, Taraborrelli P, Torocastro M, Panagopoulos D, Sutton R. et al. Autonomic dysfunction in 'long COVID': rationale, physiology and management strategies. Clinical Medicine 2021;21:e63–e7.

Compagno S, Palermi S, Pescatore V, Brugin E, Sarto M, Marin R. et al. Physical and psychological reconditioning in long COVID syndrome: Results of an out-of-hospital exercise and psychological - based rehabilitation program. Int J Cardiol Heart Vasc2022;16:101080. Doi: 10.1016/j.ijcha.2022.101080

Mujika I, Padilla S. (2000). Detraining: loss of training-induced physiological and performance adaptations. Part I: short term insufficient training stimulus. Sports Med2000;30:79-87. Doi: 10.2165/00007256-200030020-00002.

Booth A, Reed AB, Ponzo S, Yassaee A, Aral M, Plans D, et al. (2021). Population risk factors for severe disease and mortality in COVID-19: A global systematic review and meta-analysis. PLoS One 2021;4:e0247461. Doi: 10.1371/journal. Pone.0247461.

Li X, Zhong X, Wang Y, Zeng X, Luo T, Liu Q. Clinical determinants of the severity of COVID-19: A systematic review and meta-analysis. PLoS One 2021;3:e0250602.Doi: 10.1371/journal. Pone.0250602.

Pascarella G, Strumia A, Piliego C, Bruno F, Del Buono R, Costa F. et al. COVID-19 diagnosis and management: a comprehensive review. J Intern Med 2020;288:192-206. Doi: 10.1111/joim.13091. Epub2020 May 13.

Jimeno-Almazán A, Martínez-Cava A, Buendía-Romero Á, Franco-López F, Sánchez-Agar JA, Sánchez-Alcaraz BJ. et al. Relationship between the severity of persistent symptoms, physical fitness, and cardiopulmonary function in post-COVID-19 condition. A populationbased analysis. Intern Emerg Med2022;17:2199-2208. Doi: 10.1007/s11739-022-03039-0.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-30