ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 24+6-36+6 สัปดาห์

ผู้แต่ง

  • สุนันท์ กิจเกตุ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง    เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมทางการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์24+6-36+6 สัปดาห์ ต่อความรู้เรื่องภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด และอัตราการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์24+6-36+6 สัปดาห์ซึ่งเข้ารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ในโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน ด้วยวิธีการสุ่ม จำนวน 60 รายโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 30 ราย  ซึ่งได้รับการดูแลตามโปรแกรมการมีส่วนร่วมทางการพยาบาล  เพื่อป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด   และกลุ่มควบคุมจำนวน 30 ราย ซึ่งได้รับการดูแลตามปกติโดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 24+6-36+6สัปดาห์ที่ในคลินิกฝากครรภ์และติดตามอย่างต่อเนื่องจนเมื่อมีภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดและอายุครรภ์ที่คลอด และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบที(Independent t-test ) และสถิติไคสแคว(Chi-square test )

ผลการวิจัยพบว่าอัตราการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดโปรแกรมการมีส่วนร่วมทางการพยาบาลมีผลต่อภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดร่วมกับการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อให้คำแนะนำ ติดตามอาการผิดปกติที่จะแสดงว่าจะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดได้ด้วยตนเอง ทำให้มีประโยชน์และลดอัตราเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด  และยังช่วยทำให้ได้รับการรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้เร็วขึ้น  อีกทั้งคลินิกฝากครรภ์สามารถนำรูปแบบของโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้ได้

References

จรินทิพย์ สมประสิทธิ์. (2554). การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด.ใน: คมสันต์ สุวรรณฤกษ์และเด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า(บรรณาธิการ). ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ กรุงเทพ: พิมพ์ดีสมุทรสาคร.

รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ, เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร, เอมพร รตินธร, เอกชัย โควาวิสารัช. (2552). ผลของการบำบัดทางการพยาบาลต่อการจัดการเพื่อป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดการกลับมารักษาซ้ำและอายุครรภ์เมื่อคลอดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหิดล: 39-48.

สายฝน ชวาลไพบูลย์. (2551). ประสบการณ์การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลศิริราช. ใน: ธราธิปโคละทัต, บรรณาธิการ.การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อการดูแลภาวะคลอดก่อนกำหนด. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ:บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด(มหาชน): 228-239.

London ML, Ladewig PW, Ball JW, Bindler RC. Maternal-Newborn & Child Nursing: Family-Center Care. U.S.A.: Prentice Hall; 2003. J Nurs Sci_S1.indd 47 11/21/09 11:30:05 AM J Nurs SciVol.27 No.2 S1 May-Aug 2009 Journal of Nursing Science (Supplement)48

Jerkin RL, Tock MKS. Helping parents bound to their premature infant. MCN 1986; 11: 31-4.

Maloni JA, Tomasi JEB-, Johnson LA. Antepartum Bed Rest: Effect Upon the family. JOGNN 2001; 30(2): 165-72.

Morrison JC. Preterm Birth: A Puzzle worth solving. Obstet Gynecol 1990; 76 Suppl.1: S 5-12.

Maloni JA, Chance B, Zhang C, Cohen AW, Betts D, Gange SJ. Physical and psychosocial side effects of antepartum hospital bed rest. Nursing Research 1993; 42(4): 197-203.

Gennaro S. Postpartal anxiety and depressionin mothers of term and preterm infants. Nursing Research 1998; 37: 82-5.

ธราธิปโคละทัต. (2551). ผลกระทบของคลอดก่อนกำหนด. ใน: ธราธิปโคละทัต, บรรณาธิการ. การบูรณาการระบบดูแลสุขภาพมารดาและทารก.พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด(มหาชน): 114-120.

Iams, J. D. Prediction and early detection of preterm labor. Obstetrics & Gyne-cology 2003; 101(2): 402-412.

สุพัตรา ปิ่นแก้ว, เอมพร รตินธร, เยาวลักษณ์ เสรีเสถียร, วิบูลย์ เรืองชัยนิคม. ( 2557). ผลของโปรแกรมการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดต่ออัตราการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด.วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ : 22 ฉบับที่ : 4, 58-71

สายฝน ชวาลไพบูลย์. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บครรภ์และการคลอดก่อนกำหนด. คลอดก่อนกำหนด, 2553 หน้า 111-129

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-28