ประเมินผลการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562

ผู้แต่ง

  • ดิเรก ลิขิตภิญโญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

คำสำคัญ:

ประเมินผลการจัดทำแผนสุขภาพ, CIPP Model

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ ใช้วิธีการศึกษา Documentary research  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) เป็นกรอบการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาด้านบริบท พบว่า แผนสุขภาพจังหวัดนครปฐมมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 แผนจังหวัดและปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ด้านงบประมาณ พบว่าจัดเป็นค่าใช้จ่ายการประชุมจัดทำแผน เป็นเงิน 78,400 บาทและภาพรวมงบประมาณที่บรรจุในแผนสุขภาพจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน รวม 65 โครงการ เป็นเงิน 10,117,956 บาท ผลการดำเนินงานภาพรวม 55 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 81.82 เมื่อพิจารณารายยุทธศาสตร์  พบว่า ด้านบุคลากรผ่านเกณฑ์ทุกข้อ รองลงมา คือ ด้านบริหารด้วยธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 91.67 ด้านบริการผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85.71 และด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคผ่านเกณฑ์ร้อยละ 58.33

Downloads

Download data is not yet available.

References

ณัฐกฤช มุสิกะโสภณ. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกับหน่วยงานทางปกครอง.[อินเทอร์เน็ต].2562;[เข้าถึงเมื่อ 30 กรกฎาคม 2563].เข้าถึงได้จาก: https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1420

สำนักงานข้าราชการพลเรือน. คู่มือการพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์. สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.;2545.

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวง สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Stufflebeam, D.L.,& et al. Educational Evaluation and Decision–Making. Itasca, Illinois:Peacock;1971.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม. เอกสารการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2.

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. บทสังเคราะห์ข้อเสนอบทบาทกระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21. นนทบุรี: หจก.สหพัฒนไพศาล;2554.

อุสาห์ พฤฒีจีระวงศ์, โกเมนทร์ ทิวทองและนงลักษณ์ สุวิสิษฐ์. กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพแบบมุ่งผลลัพธ์ : กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์. [อินเตอร์เน็ต].2555; [เข้าถึงเมื่อ 30 กันยายน 2563].เข้าถึงได้จาก: ttp://kb.hsri.or.th

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการศึกษากระบวนการและการบริหารแผนสาธารณสุขระดับพื้นที่; 2558.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรอบยุทธศาสตร์ งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ ปี 2554-2558. กรุงเทพฯ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพ) จำกัด; 2554.

Drucker, P.F. Managing human resources: Productivity, quality of work life, profits. 4th ed. New York: McGraw-Hill; 1995.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-25