การบูรณาการหลักสัปปุริสธรรมในการบริหารงานของผู้นำโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • อรณิช ชยันตรดิลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
  • พระถนัด วฑฺฒโน (บุตรสวัสดิ์) วัดใหม่เจริญผล จังหวัดกาญจนบุรี

คำสำคัญ:

สัปปุริสธรรม, การบริหารงาน, โรงพยาบาลสามพราน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แนวคิดทฤษฏี การบริหารงาน การบูรณาการ การบริหารงานของโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม และวิเคราะห์การบูรณาการหลักสัปปุริสธรรมในการบริหารงานของผู้นำ โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม เก็บรวมรวมข้อมูลจาก เอกสารทางพระพุทธศาสนา และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นำโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐมแล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)   ผลการวิจัย พบว่า ผู้นำโรงพยาบาลสามพรานมีการ บูรณาการหลักสัปปุริสธรรมมาใช้ ครบทั้ง 7 ด้าน แต่ไม่เด่นชัด โดยมีการใช้หลักสัปปุริสธรรมแฝงหรือผสมผสานอยู่กับข้อมูลต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลสามพรานจัดทำไว้ หากจะบูรณาการหลักสัปปุริสธรรมมาใช้ให้สมบูรณ์แบบ  ผู้นำโรงพยาบาลสามพราน ควรมีการศึกษาหลักสัปปุริสธรรม อย่างแท้จริง  จึงจะนำมาบูรณาการใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

References

วิโรจน์ สารรัตนะ, ภาวะผู้นำ:หลักการและทฤษฎี, กรุงเทพมหานคร: อักษราพิพัฒน์, 2539.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ประยุตฺโต),ภาวะผู้นำ:ความสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ [อินเตอร์เน็ต] เข้าถึงได้จาก www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1497-95k 3. ขุ.ธ.(ไทย) 25/252/หน้า 110.

พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย; 2549.

องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 21/70/หน้า115-116

. เปรม ติณสูลานนท์, พล.อ.,ปาฐกถาเรื่อง“แนวทางพระราชดำรัสสู่การบริหารจัดการภาครัฐ,” [อินเตอร์เน็ต]. เข้าถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2549. เข้าถึงได้จาก www.nesgc.go.th/ transparency/ webboard>.

องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลสามพราน, ไฟล์ Power Point นำเสนอโครงการประกาศแผน ยุทธศาสตร์และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการเครือข่ายโรงพยาบาลสามพราน ปีงบประมาณ 2563, วันที่ 26 กันยายน 2562. สไลด์ที่ 3, 4 และ 5.

ร้อยตำรวจโท สุพจน์ เจริญขำ, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร”, [วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย; 2554.

พระธวัชชัย จารุธมฺโม (ศรีสุข), “ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : กรณีศึกษาวัด ในอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี”, [วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย; 2553.

พระถนัด วฑฺฒโน (บุตรสวัสดิ์),"การวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ", [วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์].มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย; 2551.

พระมหาคมเพชร วชิรปญฺโญ (เรืองผา). การนําหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี. [วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์]. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย; 2552.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-25