การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

ผู้แต่ง

  • พรทิพย์รตา สุขรื่นบุลภรณ์ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ:

โรคหลอดเลือดสมอง, การวางแผนจำหน่าย, การพยาบาล

บทคัดย่อ

          โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย  สาเหตุอาจเกิดจากหลอดเลือดสมองแตกหรือการอุดกั้นจากก้อนเลือด ทำให้เนื้อเยื่อสมองถูกทำลาย ปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากทำให้เกิดการเสียชีวิตและการสูญเสียสุขภาวะ โดยผู้ป่วยที่รอดชีวิตมักหลงเหลือความพิการ เกิดความท้อแท้ ส่งผลกระทบต่อครอบครัวในระยะยาว รายงานนี้นำเสนอกรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน แสดงถึงการทำงานของพยาบาลชุมชนต่อผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการร่วมวางแผนจำหน่ายกับทีมขณะอยู่ในโรงพยาบาล และวางแผนกับครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและครอบครัว ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกันติดตามให้การดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและความรู้สาขาต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ให้การพยาบาลแบบองค์รวม และเสริมพลังอำนาจให้ครอบครัวผลลัพธ์การดูแลพบว่าผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว  ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ส่งผลให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

References

World Stroke Day. [internet]. October 29, 2019. [cited 2020 June 15]; Available from: URL: http://www.worldstrokecampaign.org/media/Pages/AboutWorldStrokeDay 2019.aspx)

กองโรคไม่ติดต่อ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค “กรมควบคุมโรครณรงค์วันอัมพาตโลก ปี 2562 ให้ประชาชนรับรู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง ลดความเสี่ยงเป็นอัมพาต” ข่าวในรั้ว สธ. 25 ตุลาคม 2562 [อินเตอร์เน็ต]. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 สืบค้นจาก https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/133619.

นลินี พสุคันธภัค, สายสมร บริสุทธิ์, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด เลือดสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป.สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2559

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย. สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมอง. [อินเตอร์เน็ต] 2560. สืบค้น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 สืบค้นจาก www.thaistroke society.org/2560

โรงพยาบาลเสนา. รายงานสถิติประจำปี 2562.งานเวชระเบียน โรงพยาบาลเสนา; 2563

เสาวลักษณ์ กองนิล. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ ป้องกันแห่งประเทศไทย; 2557.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-13