เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความฟื้นวิชา และรายงานผู้ป่วย/สอบสวนโรค เกี่ยวกับด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
กระบวนการพิจารณาบทความ :
บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)
ประเภทของบทความ :
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
                                       บทความฟื้นวิชา (Review article)
                                       รายงานผู้ป่วย(Case report)/สอบสวนโรค 
ภาษาที่รับตีพิมพ์ :
ภาษาไทย
กำหนดออก : จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ
                        ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
                        ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
ISSN 2985-1157 (Online)
ค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม 
เจ้าของวารสาร : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา