เกี่ยวกับวารสาร

วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา เป็นวารสารของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
ISSN
2985-1157 (Online)
ภาษาที่รับตีพิมพ์ : 
ภาษาไทย
กำหนดออก : จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ
                        ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
                        ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ :
บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความฟื้นวิชา และรายงานผู้ป่วย/สอบสวนโรค เกี่ยวกับด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 28-12-2023

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดูทุกฉบับ