กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

นางสวรรยา  จันทูตานนท์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

รองบรรณาธิการ

ดร.พัชนี  นัครา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ดร.ธนิษฐา  ดิษสุวรรณ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.วีระศักดิ์  จงสู่วิวัฒน์วงศ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. นพ.สุวิช ธรรมปาโล

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

ดร.อรพันธ์  อันติมานนท์

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ดร.ปิติ  มงคลางกูร

กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย  สุวรรณบำรุง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรกมล  เพ็งสกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตั้ม  บุญรอด

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายปฐมพร  พริกชู

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

นพ.ชูพงศ์  แสงสว่าง      

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ดร.สมฤดี  โสมเกษตรินทร์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา