การพัฒนาระบบบันทึกการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะเพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อสำหรับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (V-SAN)

ผู้แต่ง

  • ราเชนทร์ แตงอ่อน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
  • อดิศักดิ์ วงศ์วิทยาพิทักษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

คำสำคัญ:

V-SAN, ระบบบันทึกการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะ, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะที่ผ่านช่องทางเข้าออกประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา และ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ก่อนที่จะมีการพัฒนาการตรวจสุขาภิบาลให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อพัฒนาระบบบันทึกการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะในการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อสำหรับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารเกี่ยวกับความเห็นและการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเดิมและความพึงพอใจในระบบใหม่ที่ออกแบบโดยผู้วิจัยได้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะ Web Application และ Mobile Application สำหรับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่เรียกว่า V-SAN ผลการวิจัยพบว่า (1) บุคลากรประจำด่านมีจำกัด ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระในการบันทึกข้อมูลซ้ำ ๆ ในยานพาหนะที่เข้าออกเป็นประจำ นอกจากนี้ การจัดเก็บเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ยังยากต่อการสืบค้นและการสรุปรายงาน ทำให้เกิดความล่าช้า และข้อผิดพลาด ไม่สามารถค้นหาประวัติการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะได้ทันเวลา (2)  จากการสำรวจความพึงพอใจของด่านนำร่องทั้ง 2 แห่ง ต่อการใช้ระบบ V-SAN  พบว่า (2.1) ด้านระยะเวลามีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 63.74 (2.2) ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 70.99 (2.3) ด้านบุคลากรที่ให้บริการ มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 83.34 (2.4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 69.85 และ (2.5) ภาพรวมของการให้บริการ มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 77.10

References

ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2561.

วีรพงษ์ ปงจันตา, อดุลย์ศักดิ์ วิจิตร. การตรวจจับ สกัดกั้นโรคติดต่อข้ามประเทศแบบบูรณาการของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2565];24(1):14-24. เข้าถึงได้จาก: http://odpc7.ddc.moph.go.th/journal/files/02weeraphong.pdf

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2565]. เข้าถึงได้จาก:https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/thailand/thai.pdf?sfvrsn=9bb97cfd_0

จิตติศักดิ์ คำตัน. การพัฒนาโปรแกรม Medication Reconciliation Online [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2566]. เข้าถึงได้จาก:http://pharm.mnrh.go.th:8080/kmir/handle/4923124738/38

กณพ วัฒนา และคณะ. การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจงานก่อสร้าง. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [อินเทอร์เน็ต]. 2556;9(2):63-52. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2566]. เข้าถึงได้จาก:https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jit_journal/article/view/16587/15007

Downloads

เผยแพร่แล้ว

20-07-2023