ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อทักษะการส่งและการรับลูกฟุตบอล ของนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Factors on Physical Fitness towards Passing and Receiving Drills Football skill of Students at Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University.

Main Article Content

อนุศักดิ์ สุคง
เทเวศน์ จันทร์หอม
ธิติพงษ์ สุขดี
ดิศรณ์ แก้วคล้าย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสมรรถภาพทางกายที่ร่วมกันทำนายทักษะการส่งและการรับ
ลูกฟุตบอล กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือนิสิตชายหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย และแบบทดสอบทักษะฟุตบอล โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ


ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านสมรรถภาพทางกายมีผลต่อทักษะการส่งและการรับลูกฟุตบอลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ปัจจัย โดยเรียงลำดับจากปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ การประสานสัมพันธ์ (X9) การทรงตัว (X10) ความเร็ว (X7) และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (X2) ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 นี้สามารถร่วมกันทำนายทักษะการส่งและการรับลูกฟุตบอลของนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร้อยละ 50.30  นำค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนสมการได้เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 รูปคะแนนดิบ [Y/ = 0.117+ 0.372 (X9) + 0.667 (X10) + (-0.716) (X7) + 1.942 (X2)] และรูปแบบที่ 2 รูปคะแนนมาตรฐาน [Z/Y = 0.439 (Z X9) + 0.196 (Z X10)+( -0.211) Z X7)+ 0.153 (Z X2)]


This research aims to study the factors on physical fitness towards passing and receiving drills football skill in students of faculty of physical education, Srinakharinwirot University. The 200 subjects stratified random sampling in academic years 2015. The instruments were related physical fitness test and football skill test. The data were analyzed in terms of mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis.


The results found that four factors of physical fitness were effected to passing and receiving drills football skill were statistically significantly at alpha level .05. According to priority of significance factors affecting were Co-ordination (X9), Balance (X10) Speed (X7), and Strength (X2) respectively. Wherewith, four factors of physical fitness were predicted towards passing and receiving drills football skill about 50.30 percent. The adjusted forecasting equations were 1) raw scores  [Y/ = 0.117+ 0.372 (X9) + 0.667 (X10)
+ (-0.716) (X7) + 1.942 (X2)] and 2) standard scores [Z/Y = 0.439 (Z X9) + 0.196 (Z X10)+( -0.211)
Z X7)+ 0.153 (Z X2)]     

Article Details

บท
Articles