วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย อีกทั้งเป็นสื่อกลางในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข โดยวารสารได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 3แล้ว และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เป็นวารสารที่มีมาตรฐานสูงและขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งบทความวิจัยและบทความทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข เข้ามาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์

            วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่3 ฉบับที่ 1(มกราคม –ธันวาคม 2561)  มีบทความนำเสนอทั้งหมด 6 บทความ โดยเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข ซึ่งล้วนมีความน่าสนใจ มีคุณค่าทางวิชาการอย่างยิ่ง ได้แก่
            เรื่องปัจจัยสมรรถภาพทางกายภาพที่มีผลต่อทักษะการส่งและการรับลูกฟุตบอลของนิสิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของ อนุศักดิ์ สุคงและคณะ
            เรื่องความไวในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน(Aedes aegypti)พาหะนำโรคไข้เลือดออกของแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis israelensisในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามของ ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา
            เรื่องการวิเคราะห์โครงร่างปีกเพื่อจำแนกชนิดและเพศของยุงพาหะนำโรค ในพื้นที่การระบาดของโรคมาลาเรีย จังหวัดราชบุรีของ เศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์ และ ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา
            เรื่องการตรวจหาพยาธิ Anisakis spp.และสารฟอร์มาลินตกค้างในปลาทูตัวสั้นRastrelliger brachysoma ที่จำหน่ายในตลาดปลาแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ของ วิไลพร ขันทอง
            เรื่องการปนเปื้อนไข่พยาธิไส้เดือน (Ascaris spp.) ในผักสด 9 ชนิด จากตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม ของ พันธิชา กตะศรีลาและ เศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์
            เรื่องประสิทธิผลของสมุนไพรไทย 7 ชนิดในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ของศิริพงษ์ พิมสุคะและคณะ

       โอกาสนี้กองบรรณาธิการวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิชาการต่างๆจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน และขอเชิญชวนผู้สนใจนำผลงานวิจัยตีพิมพ์โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก www.journal.ssru.ac.th/index.php/jahs วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย  กมลธรรม
คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เผยแพร่แล้ว: 2018-08-01