การปนเปื้อนไข่พยาธิไส้เดือน (Ascaris spp.) ในผักสด 9 ชนิด จากตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม Contamination of Ascaris eggs in 9 fresh vegetables at Rom Hup Market, Samut Songkhram province, Thailand

Main Article Content

พันธิชา กตะศรีลา
เศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์

บทคัดย่อ

โรคติดเชื้อปรสิตหรือภาวะติดเชื้อปรสิตเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาการปนเปื้อนไข่พยาธิไส้เดือน
(Ascaris spp.) ด้วยวิธีการล้างและการตกตะกอน ในผักสด 9 ชนิดจากตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม
ซึ่งผลการตรวจการปนเปื้อนไข่พยาธิไส้เดือนจากผักทั้งหมด 9 ชนิด คือ สะระแหน่ กวางตุ้ง ผักกาดหอม ผักคะน้า ผักกาดขาว ขึ้นฉ่าย กุ่ยฉ่าย ต้นหอม และผักชี โดยวิธีการตกตะกอน ซึ่งพบว่าผักที่มี
การปนเปื้อนไข่พยาธิไส้เดือน (Ascaris spp.) คือผักกาดขาว คิดเป็นร้อยละ 37.87 รองลงมาคือสะระแหน่
คิดเป็นร้อยละ 37.28 ผักกาดหอม คิดเป็นร้อยละ 30.77 ขณะที่ ผักคะน้า ขึ้นฉ่ายและต้นหอม มีจำนวนผัก
ที่ปนเปื้อนพยาธิไส้เดือนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 29.59 กุ่ยฉ่าย คิดเป็นร้อยละ 28.99 ผักชี คิดเป็นร้อยละ 26.04 และผักที่พบไข่พยาธิน้อยที่สุดคือ กวางตุ้งคิดเป็นร้อยละ 10.06 จากการสำรวจครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผักหลายชนิดมีการปนเปื้อนไข่พยาธิไส้เดือน ซึ่งควรคำนึงถึงสุขอนามัยในการนำมาประกอบอาหารต่อไป


Parasitosis or parasitic infections is a public health problem in many countries, especially in developing countries, including Thailand. This study focus on the detection of Ascaris eggs on 9 types of commonly consumed raw vegetables available at Rom Hup Market, Samut Songkhram province, Thailand. From the results, we found Ascaris eggs contaminated with all vegetables: lettuce, Chinese cabbage, parsley, scallion, mint, Chinese leek, celery, collard and canton. Ascaris eggs were most commonly found in white lettuce (37.87%) and the vegetables contaminated with parasite eggs, the least likely to be contaminated was Chinese cabbage (10.06%). These results show that there are risks of Ascaris infection when consuming raw vegetables and consumers should be careful when selecting and eating raw vegetables.

Article Details

บท
Articles