การตรวจหาพยาธิ Anisakis spp. และสารฟอร์มาลินตกค้างในปลาทูตัวสั้น Rastrelliger brachysoma ที่จำหน่ายในตลาดปลาแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม Detection of Anisakis spp. and residual formaldehyde in mackerel Rastrelliger brachysoma at a Mekong Fish Market in Samut Songkhram province, Thailand

Main Article Content

วิไลพร ขันทอง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาพยาธิ Anisakis spp. และสารฟอร์มาลินตกค้างในปลาทูตัวสั้น Rastrelliger brachysoma ที่จำหน่ายในตลาดปลาแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเลือกสุ่มเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาทูทั้งหมดจำนวน 300 ตัว ดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยผลการศึกษา
พบปลาทูตัวสั้น R. brachysoma ติดเชื้อทั้งสิ้น 11 ตัว คิดเป็นร้อยละของปลาทูติดเชื้อ 3.67 ของจำนวนปลาที่ตรวจทั้งหมด ขณะที่การทดสอบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลิน พบการปนเปื้อนจากตัวอย่างปลาทู R. brachysoma 125 ตัว คิดเป็นร้อยละ 41.67 ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงความเสี่ยงจากการได้รับพยาธิ Anisakis spp. และสารฟอร์มาลินตกค้างจากการบริโภคปลาทูที่ไม่สุก ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไป


This study aimed to detect Anisakis spp. and residual formaldehyde in mackerel, Rastrelliger brachysoma, at a Meklong Fish Market in Samut Songkhram province, Thailand. Totally, 300 samples of each species were collected in October 2016. The results showed
that 11 R. brachysoma were infected. The most infected internal organ was the ovary, which contained 44.23% of the discovered larvae. High formaldehyde contamination was found in R. brachysoma. These results indicate that seafood such as mackerel should be carefully consumed in Thailand and with appropriate food preparation measures.

Article Details

บท
Articles