ประสิทธิผลของสมุนไพรไทย 7 ชนิดในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) Effectiveness of 7 Thai Herbs in the Control of Aedes aegypti Larva

Main Article Content

ศิริพงษ์ พิมสุคะ
กัญญาณี รักชนาท
ฐาปกรณ์ คำหอมกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติของสมุนไพรไทย 7 ชนิด ได้แก่  ใบโหระพา ใบสะระแหน่ คื่นช่าย ผักชีฝรั่ง ขิง กระชาย และมะระขี้นก ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน โดยความเข้มข้นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร (w/v) ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้มี 3 ระดับ คือร้อยละ 10 20 และ 30 จากการคั้นหยาบด้วยน้ำกลั่น
กับยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ระยะที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า สารคั้นหยาบจากคื่นช่าย มีประสิทธิภาพในการฆ่าลูกน้ำยุงลายบ้านของสารพืชสมุนไพรในเวลา 24 ชั่วโมง โดยมีค่าความเป็นพิษของระดับความเข้มข้น (LC50)
ที่ทำให้ลูกน้ำตายลดลงครึ่งหนึ่ง เท่ากับร้อยละ 17.38 รองลงมาคือ ขิง สะระแหน่ โหระพา กระชาย มะระขี้นก และผักชีฝรั่ง โดยมีค่า LC50 เท่ากับร้อยละ 25.70, 29.51, 33.11, 34.67, 66.07 และ 91.20 ตามลำดับ
และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของสมุนไพรไทยทั้ง 7 ชนิดพบว่าสารคั้นหยาบจากคื่นช่ายมีประสิทธิผลดีที่สุดทุกระดับความเข้มข้น สำหรับสารคั้นหยาบที่มีประสิทธิผลต่ำสุดคือ โหระพาในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ดังนั้น
จากผลการทดลองนี้ แสดงให้เห็นว่าสารคั้นหยาบจากพืชสมุนไพรทั้ง 7 ชนิด สามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ดี
โดยเฉพาะคื่นช่าย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้านพาหะนำโรคไข้เลือดออกในชุมชนต่างๆ ต่อไป


This research aimed to study properties in controlling Aedes aegypti larva of seven Thai herbs including sweet basil, peppermint, celery, parsley, ginger, finger root, and bitter gourd.
In the experiment, these herbs were pressed with distilled water and the concentration (percent mass by volume or w/v) of the herb press solution was divided into 3 levels comprising of 10, 20, and 30%. The solution was tested with 20 Aedes aegypti mosquitoes in the third stage of the mosquito’s life cycle. It was demonstrated that the pressed celery solution was the most effective one to kill Aedes aegypti larva in 24 hours. It could kill half of the larva with the toxicity concentration (LC50) of 17.38%. Meanwhile, LC50 of ginger, peppermint, sweet basil, finger root, bitter gourd, and parsley were 25.70, 29.51, 33.11, 34.67, 66.07 and 91.20 respectively. After comparing the properties of these herbs, it was revealed that the press solution from celeries was the most effective one while the press solution from sweet basils was the least effective. The results showed that the press solution from these seven Thai herbs, especially celery, can effectively kill larva and they can be applied to help prevent and control dengue fever in communities in the future.

Article Details

บท
Articles