การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ The Development of A Model to Prevention of Drowning Mortality among Children Aged Under 15 Years old in Tha Tum Sub-district, Tha Tum District, Surin Province

Main Article Content

พิทยา โปสี
พัดชา หิรัญวัฒนกุล
วรพจน์ พรหมสัตยพรต

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบในการดำเนินงานการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แทนรูปแบบเดิมที่ใช้ดำเนินการในปัจจุบัน ที่ยังพบเหตุการณ์จมน้ำเสียชีวิตโดยเป็นการดำเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตการณ์ และการสะท้อนผล มีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ปกครอง จำนวน 88 คน และเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 912 คน เก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม สังเกต และการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า หลังการดำเนินงานโครงการ ผู้ปกครอง และเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีความรู้ ในการจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value  = <.001) และเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และสามารถปฏิบัติตัวในการป้องกันการจมน้ำ เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = <.001) ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนารูปแบบ ได้แก่ กระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ และการสร้างแกนนำในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการได้รับการสนับสนุนการทำงานจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ต่อเนื่องในชุมชนต่อไป


This study was conducted in action research to develop a model for drowning prevention among children under 15 years of age. This model could replace the traditional model used presently, which still looks at drowning deaths using the four steps of research methodology: planning, action, observation, and reflection. This study was undertaken from February 2021 until May 2021. The target groups of the study included 88 parents and 912 children younger than 15 years of age. The data was collected through group discussions, observation, and interviews. This study showed that after the project was completed, parents and children under 15 years old were more knowledgeable about managing risky water situations. (p-value = <.001) Children under the age of 15 had increased survival skills in the water and could protect themselves from drowning, as shown statistically. (p-value = <.001) The success factors in developing the model include a straightforward operating procedure and easy operation.
In addition, the significance is the participation of the local people and building strong leadership within the community including the support from the government sector to continue operating within the community.

Article Details

บท
Articles