วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ เป็นฉบับประจำปีที่ 7
ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565) ในปีนี้วารสารฯ มีกำหนดจะเริ่มตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ประกอบด้วย บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) และหรือบทความปริทัศน์  (review article) สามารถส่งบทความทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน บทความทุกบทความจะผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

สำหรับบทความในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจ  จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 2) การศึกษาปริมาณสังกะสี แมงกานีส และแคดเมียมในข้าวสาร 3) การศึกษารูปแบบการให้บริการคลินิกกัญชา 
4) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 5) การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยที่เกิดจากคลินิกทันตกรรม และ 6) การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก

กองบรรณาธิการวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่าน และผู้ร่วมจัดทำวารสารเล่มนี้ให้สำเร็จลุล่วง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่าน
จะได้รับสารประโยชน์จากวารสารฉบับนี้ และขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจติดตามวารสารมาอย่างต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้า

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-29