ความเข้มข้นของฝุ่นละอองภายในป้อมตำรวจจราจรบริเวณถนนรังสิต – นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ Dust Concentration inside the Traffic Police Booth on Rangsit-Nakhonnayok Road, Thanyaburi District, Pathumthani Province and Health Risk Assessment

Main Article Content

เสาวคนธ์ อุชัย
ภัทรสุดา ชุมกาแสง
นพรัตน์ รัตนะวงษา
ฐาปกรณ์ คำหอมกุล

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
10 ไมครอน ในป้อมตำรวจจราจรบริเวณถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และ
2) เพื่อประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนภายในป้อมตำรวจจราจร การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในป้อมตำรวจจราจรได้ดำเนินการศึกษาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2563 จากจุดเก็บตัวอย่าง 5 จุด คือ จุดที่ 1 มอเตอร์เวย์คลอง5 จุดที่ 2 สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จุดที่ 3 โรงพยาบาลธัญบุรี จุดที่ 4 แยกจราจรคลอง7 และจุดที่ 5 องค์การเภสัชกรรม ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคล (personal air pump) ยี่ห้อ Sensidyne Gilian รุ่น GilAir-5 จำนวน 2 เครื่อง และวิเคราะห์หาความเข้มข้นของฝุ่นละอองด้วยวิธีการชั่งน้ำหนัก (Gravimetric method) โดยการ
ชั่งน้ำหนักกระดาษกรองฝุ่นละอองทั้งก่อนและหลังการเก็บตัวอย่าง และนำมาหาความแตกต่างของน้ำหนัก
ด้วยการคำนวณหาความเข้มข้นของฝุ่นละออง ซึ่งวิธีการเก็บและการวิเคราะห์ความเข้มข้นของตัวอย่าง
ฝุ่นละอองเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (NIOSH 0500 และ0600) ผลการวิจัยพบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมอยู่ในช่วง 0.107 ถึง 0.330 มก./ลบ.ม. ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมสูงสุดถูกพบที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 (0.330 มก./ลบ.ม.) และต่ำสุดถูกพบที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 5 (0.107 มก./ลบ.ม.) สำหรับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน อยู่ในช่วง 0.129-0.389 มก./ลบ.ม. ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สูงสุดถูกพบที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 (0.389 มก./ลบ.ม.) ผลการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ พบว่า ค่าความเสี่ยงสุขภาพ (Hazard Quotient, HQ)
อยู่ในช่วง 1.1 – 3.4 โดยค่า HQ มากที่สุดถูกพบที่จุดเก็บตัวอย่างที่ 1 (3.4) และแต่ละจุดมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้


The objectives of this research are to 1) study the concentration of total suspended particulate and dust particles with size not exceeding 10 microns in the traffic police booth
on Rangsit-Nakhon Nayok Road, Thanyaburi District, Pathum Thani Province and 2) assess health risks from exposure to dust particles with size not exceeding 10 microns in the traffic police booth. Dust samples in the traffic police booth were collected from June 2019 to May 2020 from 5 sampling points including the first point: the Khlong5 Motorway, the second point: Thanyaporn Home for Girls, the third point: Thanyaburi Hospital, the fourth point: Khlong7 Intersection and the fifth point: The Government Pharmaceutical Organization. The samples were collected using 2 units of Sensidyne Gilian, GilAir-5 Model personal air pump.
Dust concentrations were analyzed by a Gravimetric method by weighing the particulate filter papers before and after sampling and determine the difference in weights by calculating
the dust concentrations. The methods for collecting and analyzing the concentration of dust samples are under the standards methods of the United States National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH 0500 and 0600). The results showed that the mean concentrations of total suspended particulate were in the range of 0.107 to 0.330 mg/m3.
The highest total dust concentration was found at the first sampling point (0.330 mg/m3) and the lowest concentration was found at the fifth sampling point (0.107 mg/m3). The mean concentrations of dust particles with a size not exceeding 10 microns were in the range of 0.129-0.389 mg/m3. The most concentration was found at the first sampling point (0.389 mg/m3).

Health risk assessment results showed the Hazard Quotient (HQ) values were in the range
of 1.1 - 3.4. The highest HQ value was found at the first sampling point (3.4). Each sampling point had a moderate health risk, which may affect the health of the operators in the area.

Article Details

บท
Articles