วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับนี้เป็น ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม 2564 ปีที่ 6 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเปิดทางวิชาการโดยเฉพาะทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัย บัณฑิต และผู้สนใจ
ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ อันเป็นประโยชน์ เพื่อร่วมกัน “สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม”

สาระในวารสารฉบับนี้มีบทความที่ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับการตีพิมพ์ จำนวน 8 บทความ โดยเป็นบทความจากภายนอกสถาบัน 6 บทความ และบทความจากภายในสถาบัน 2 บทความ ซึ่งจำแนกเป็นบทความทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4 เรื่อง บทความวิจัยทางด้านรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ 2 เรื่อง บทความด้านการแพทย์แผนไทย 1 เรื่อง
และบทความด้านพฤติกรรม 1 เรื่อง

กองบรรณาธิการวารสารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความต่างๆ ที่ได้ผ่านการคัดเลือก
และนำมาเสนอในฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย และกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทางวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้เผยแพร่ผลงานและขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้พิจารณากลั่นกรองบทความต่างๆ ในอันที่จะช่วยวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นวารสารที่มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนในการจัดทำวารสารฯ ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้
ในวารสาร และหากมีข้อคิดและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกองบรรณาธิการยินดีน้อมรับ
ด้วยความยินดีและขอบพระคุณยิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2021-09-09